skip to main content
Ontwerpuitwerkingsplan 'EMA' ligt ter inzage

Ze voorzien in de realisatie van een multifunctioneel gebouwencomplex, overwegend bestaand uit kantoren  met (ondergeschikt) voorzieningen en parkeren. Op 19 september heeft het college van B&W ingestemd met de  gecoördineerde terinzagelegging van de twee plannen.

De plannen worden in procedure gebracht om een eventuele vestiging van EMA  planologisch mogelijk te maken. EMA zal, als gevolg van de Brexit, elders in Europa worden gevestigd en Nederland is een van de kandidaten.

Zienswijzen

In de kennisgeving in de Staatscourant, die op 13 oktober 2017 is gepubliceerd, vindt u aanvullende informatie over waar u de stukken kunt inzien en de wijze waarop u een eventuele zienswijze naar voren kunt brengen. Deze kennisgeving is overigens gerectificeerd, omdat ten onrechte werd gemeld dat de kavel ten westen van Cross Towers ligt (het kantoor van EY). De kavel ligt ten oosten van Cross Towers. De gerectificeerde kennisgeving vindt u hieronder.

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van de kennisgeving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum, 0800-5065 of contact@zuidas.nl.

Geef uw mening