Tracébesluit en Bestemmingsplan

De verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en het aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden geregeld met een Tracébesluit, ondertekend door de minister van Infrastructuur en Milieu. De uitbreiding van het station, extra infrastructuur voor openbaar vervoer en de inrichting van de ruimte op de tunnels zijn opgenomen in een gemeentelijk bestemmingsplan.

In 2015 lagen het ontwerptracébesluit en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Hierop zijn 176 zienswijzen, ofwel formele reacties, ingediend. In een Nota van Beantwoording hebben we hier antwoord op gegeven en toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijzigingen. Daarnaast hebben ook geactualiseerde onderzoeken en ontwerpwijzigingen gezorgd voor wijzigingen in het Tracébesluit en bestemmingsplan.

Op 18 maart 2016 is het Tracébesluit vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu. Op 20 april 2016 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid geweest hiertegen beroep in te stellen bij de Raad van State. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen: acht beroepsschriften tegen zowel het Tracébesluit als het bestemmingsplan Zuidasdok, negen tegen het Tracébesluit en één tegen het bestemmingsplan.

De Raad van State heeft op 26 april 2017 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Zuidasdok. De meeste beroepen zijn ongegrond verklaard. Voor drie bezwaarmakers heeft de Raad van State verzocht om aanvullend onderzoek en het eventueel treffen van extra maatregelen.  Nader onderzoek heeft  geleid tot het treffen van aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren.

Op 3 mei 2018 heeft de Raad van State zich tijdens een hoorzitting opnieuw gebogen over de lopende bezwaren. Het gaat inmiddels om twee bezwaren, één bezwaar is ingetrokken. De verwachting is dat de Raad van State in de loop van 2018 uitspraak doet.

Hieronder vindt u alle documenten in relatie tot het Tracébesluit en Bestemmingsplan van het project Zuidasdok.

Tracébesluit

Bijlage 5 van het Tracébesluit ‘Actualisatie Milieu-informatie’ is een apart document, zie hieronder ‘Rapportage Actualisatie Milieu-informatie’ en daarom niet opgenomen in bovenstaande lijst.

Bestemmingsplan

Bijlage 33 van het bestemmingsplan is bijlage 5 – Wateradvies onder het rapport actualisatie milieuinformatie en daarom niet opgenomen in bovenstaande lijst.