Downloads Zuidasdok

Op deze pagina kunt u documenten over Zuidasdok downloaden. Naast een algemeen factsheet kunt u hier ook de documenten vinden die behoren bij de verschillende besluitvormingsfasen van Zuidasdok.

Downloads planuitwerkingsfase Zuidasdok

In de planuitwerkingsfase wordt de beslissing voorbereid die de realisatie van Zuidasdok wettelijk en financieel mogelijk moet maken. Hiervoor worden in de periode 2013-2015 o.a. een projectMER Tracébesluit en Bestemmingsplan gemaakt.

Masterplan Zuidasdok

Dienst Zuidas en projectorganisatie Zuidasdok werken samen met betrokken partijen aan de kaders die beschrijven hoe het gebied Zuidas in de toekomst ontwikkeld wordt: Masterplan Zuidasdok.

Advies reikwijdte en detailniveau projectMER

In het Advies Reikwijdte en Detailniveau Zuidasdok wordt aangegeven welke milieu-informatie de projectMER dient te bevatten en hoe de projectMER moet worden opgezet. Mede op basis van de zienswijzen op de kennisgeving projectMER en de adviezen van onder andere de commissie voor de m.e.r. van 11 februari 2014 op het concept Advies Reikwijdte en Detailniveau, is het definitieve Advies Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

Downloads verkenningsfase Zuidasdok

De eerste fase van het project Zuidasdok is de verkenningsfase. Kern van de verkenningsfase is het trechteringsproces: van veel oplossingsrichtingen trechteren naar een robuuste voorkeursbeslissing met één voorkeursalternatief. Op 9 juli 2012 is de voorkeursbeslissing getekend.

Downloads ontwerpbesluit ontheffing op de wet natuurbescherming

Downloads artist impressions Zuidasdok