skip to main content
Opdrachtgevers Zuidasdok omarmen advies Sybilla Dekker

In haar advies (pdf) doet ze de aanbeveling om voortvarend door te gaan met de realisatie van het project en concludeert dat er geen verantwoorde versoberingen te vinden zijn.

Nut en noodzaak

Mevrouw Dekker deed de afgelopen maanden onderzoek naar nut en noodzaak van het project Zuidasdok. Dekker constateert in haar advies ‘Voortvarend bouwen aan de toekomst’ dat niets doen geen optie is. De knelpunten op de A10 en de Openbaar Vervoer-terminal vereisen een spoedige aanpak. Dekker stelt dat de OV-terminal op zijn maximale capaciteit functioneert, waarmee de ontwikkeling van Zuidas als internationale toplocatie in het geding is. De grote investering is volgens Dekker gerechtvaardigd vanwege de winst die het project Zuidasdok oplevert voor de bereikbaarheid van zowel de regio als het land en voor het vestigingsklimaat. Uit de actualisatie van de kosten-baten analyse blijkt dat doorgaan met het huidige project Zuidasdok voor de maatschappij als geheel meer baten dan kosten oplevert.

Extra bijdrage

Uit het advies volgt dat het huidige budget van Zuidasdok niet toereikend is voor de ambities en scope van het project. Mevrouw Dekker komt daarom met de aanbeveling eenmalig een extra bijdrage aan het project te doen, met inbreng van alle partijen en buiten de bestaande bestuursovereenkomst. Het financieel tekort is fors en wordt geschat op een bedrag tussen € 700 miljoen en € 1 miljard, zo schrijven minister Van Nieuwenhuizen en wethouder Everhardt in een reactie op het advies aan respectievelijk de Tweede Kamer (pdf) en de Amsterdamse gemeenteraad. Rijk en regio gaan hierover de komende periode in gesprek.

Deelprojecten

Zuidasdok is een omvangrijk en zeer complex project. De aannemer heeft aangegeven het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken zoals financiën en wijze van uitvoeren. Om het geheel beheersbaarder te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers – Rijk, gemeente, provincie en vervoersregio – besloten de uitvoering van het project op te knippen in deelprojecten. De totale bouwtijd neemt daardoor toe. Hoewel er nog sprake is van onzekerheden kan het laatste pakket van Zuidasdok op basis van de laatste inzichten tussen 2032 en 2036 wordt opgeleverd.

Opnieuw aanbesteden

De nieuwe werkwijze met deelprojecten (seriële werkpakketten) betekent een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Doorgaan met de huidige opdrachtnemer, consortium ZuidPlus, zonder opnieuw aan te besteden, staat op zeer gespannen voet met de aanbestedingswetgeving. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is daarom door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten tot het beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden in hanteerbare deelpakketten.

Betere bereikbaarheid

Zuidasdok gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van acht naar twaalf rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam-Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe, groene inrichting. De knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden ook aangepast. Hierdoor ontstaat aanzienlijke uitbreiding van de capaciteit op de weg en in het station om de groeiende verkeers- en reizigersstromen op te vangen.

Geef uw mening

Dennis

Is er al bekend wanneer de aanbesteding wordt gepubliceerd op TenderNed? Ik neem aan dat de aannemers die meewerken aan dit project nog bepaald moeten worden door de aanbesteder (buiten Heijmans om waarschijnlijk)?

Fred

Kan mij aansluiten bij de info van Fons , momenteel luistert de premier naar experts die van de hoed en de rand weet,maar deze oud minister luistert niet en rijdt wellicht ook zelf geen auto, zij kan beter gaan genieten van een te hoog pension en zich zelf verzorgen ,spoedig zal zij nooit erkennen dat zij fout zit,helaas

Fons

In het rapport van Dekker zijn mogelijke gevolgen van de coronacrisis niet meegenomen neem ik aan. Terwijl die gevolgen van heel groot belang kunnen zijn op de verdere ontwikkeling van het maatschappelijk leven en daarmee ook op verkeerszaken zoals die van Zuidasdok. Dus een extra onderzoek is nodig lijkt mij voor er beslissingen worden genomen.

Miranda

Beste Fons, de effecten van deze coronacrisis voor de langere termijn zijn inderdaad onbekend. Maar omdat het station nu al reizigersaantallen verwerkt die pas voor 2025 verwacht werden, blijft capaciteitsuitbreiding hoog nodig. Dat geldt ook voor de weg, zelfs al zou de groei van het aantal OV reizigers en weggebruikers door de coronacrisis afvlakken.

Fred

Waar is de overheid mee bezig ,geld verslindn ,over de Balk gooien,de ekonomie draait op halve kracht en duurt jaren voor dat weer op de rails is en dan zijn beleidsmakers thuis voor zich uit te staren en kunnen zich niets meer Jammer jammer

Inge

Wat houdt het opnieuw aanbesteden in voor de Brittenpassage, waarmee Zuidplus in het Pinksterweekend door zou gaan?

Miranda

Beste Inge, voor dat werk waren al afspraken gemaakt. ZuidPlus gaat die gewoon uitvoeren zoals gepland.