skip to main content
Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de algemene privacyverklaring zijn de uitgangspunten beschreven ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente persoonsgegevens en is informatie te vinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen. In deze meer specifieke verklaring geven we nadere informatie over de doelen en grondslagen en andere relevante informatie over de verwerkingen door Zuidas.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kan ook wijzigingen inhouden ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om regelmatig de algemene en deze specifieke privacyverklaring te raadplegen. Aan het einde van de verklaring staat aangegeven wanneer deze voor het laatste is aangepast.

Deze verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Zuidas

De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet, voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.

Voor de verwerkingen contactenlijst en genodigden, relatiebestand zakelijk  en abonnees nieuwsbrief door Zuidas is de verwerkingsverantwoordelijke het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor de verwerkingen Klachtenregistratie door Zuidas is de verwerkingsverantwoordelijke de  Burgemeester van de gemeente Amsterdam.  

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen via functionaris.gegevensbescherming@amsterdam.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Zuidas verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van inwoners en gebruikers/bezoekers van het Zuidasgebied en contactpersonen van bedrijven.

Zuidas doet dit voor vier hoofdprocessen:

  1. Klachtenregistratie
  2. Contactenlijst en genodigden
  3. Relatiebestand zakelijk
  4. Abonnees nieuwsbrief

Het hangt af van de verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt. Hieronder worden de verschillende verwerkingen benoemd, inclusief het doel, de grondslag en andere belangrijke informatie.

Klachtenregistratie 

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor de klachtenregistratie is een zorgvuldige klachtafhandeling en verbetering van de dienstverlening van Zuidas.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, conform Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De burgemeester ziet toe op een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur, conform hoofdstuk 11 Gemeentewet, artikel 170 paragraaf 1.e.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (indien door betrokkene verstrekt).

Ontvangers

Zuidas, gemeente Amsterdam wisselt in het kader van “klachtenregistratie” geen persoonsgegevens uit met andere organisaties.

Geen doorgifte, geen profielen, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen opgesteld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Zuidas verwijdert de persoonsgegevens uit de klachtregistratie uiterlijk twee jaar nadat de klacht is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht (Archiefwet).

Abonnees digitale nieuwsbrief

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is het informeren over ontwikkelingen en gebeurtenissen omtrent Zuidas.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met toestemming van betrokkene.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: e-mailadres.

Ontvangers

Zuidas, gemeente Amsterdam wisselt in het kader van “abonnees digitale nieuwsbrief” geen persoonsgegevens uit met andere organisaties.

Geen doorgifte, geen profielen, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen opgesteld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Zuidas bewaart persoonsgegevens van abonnees van de digitale nieuwsbrief totdat de abonnee zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of het project eindigt.  

Contactenlijst en genodigden

Doel

Het onderhouden van zakelijke betrekkingen en netwerkrelaties. Informeren over ontwikkelingen binnen Zuidas en uitwisselen van informatie over en weer.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met toestemming van betrokkene of ter uitvoering van een overeenkomst met betrokkene.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: naam, adresgegevens (indien door betrokkene verstrekt), e-mailadres en telefoonnummer.

Ontvangers

Zuidas, gemeente Amsterdam wisselt in het kader van ”Contactenlijst en genodigden” geen persoonsgegevens uit met andere organisaties.

Geen doorgifte, geen profielen, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen opgesteld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Zuidas bewaart persoonsgegevens in de Contactenlijst en genodigden voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of -in het geval toestemming is gegeven voor het werken van persoonsgegevens- deze toestemming wordt ingetrokken. 

Relatiebestand zakelijk

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven voor Relatiebestand zakelijk is het onderhouden zakelijke betrekkingen en netwerkrelaties. Het informeren over ontwikkelingen binnen Zuidas en het matchen van zakelijke ruimten (begane grond) met aanbieders/exploitanten/bedrijven/ondernemers.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met toestemming van betrokkene of ter uitvoering van een overeenkomst met betrokkene.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de gemeente de volgende categorieën persoonsgegevens: bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens (bedrijf), e-mailadres en telefoonnummer.

Ontvangers

Zuidas, gemeente Amsterdam wisselt in het kader van “relatiebestand zakelijk” geen persoonsgegevens uit met andere organisaties.

Geen doorgifte, geen profielen, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen opgesteld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

Zuidas bewaart persoonsgegevens in het relatiebestand zakelijk voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of -in het geval toestemming is gegeven voor het werken van persoonsgegevens- deze toestemming wordt ingetrokken.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, die niet in deze verklaring, noch in de algemene verklaring, worden beantwoord, of als u om een andere reden contact wilt met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via het algemene contactformulier van Amsterdam.

Voor meer algemene vragen aan de gemeente over privacy of gegevensbescherming, kunt contact met opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Uw rechten uitoefenen en klachten

Als burger of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u een klacht heeft over het handelen van de gemeente Amsterdam, vindt u hier meer informatie over de klachtenprocedure.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 15 mei 2018. Laatst bijgewerkt: maart 2022.