skip to main content
Terinzagelegging Ontwerp Bestemmingsplan Beethoven 1e fase

Inmiddels is langs gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven weg kennis gegeven van terinzagelegging. In die kennisgeving is tevens aangegeven waar het bestemmingsplan ter inzage ligt, en hoe erop kan worden gereageerd. De kennisgeving is gepubliceerd in Echo en staatscourant.

Wat staat er in het bestemmingsplan?

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt binnen het projectgebied Zuidas, en maakt onderdeel uit van het deelgebied Beethoven. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Beethovenstraat in het westen, de Prinses Irenestraat in het noorden, de gronden van het oude, inmiddels gesloopte Sint Nicolaaslyceum in oosten, en de Ringweg A10 in het zuiden.

Het gebied Beethoven kent een gefaseerde ontwikkeling. De eerste fase bestaat uit de ontwikkeling van de gronden welke zijn gelegen aan de zijde van de Beethovenstraat. Een deel van de ontwikkeling is reeds gerealiseerd en in gebruik (het Sint Nicolaaslyceum) of onherroepelijk vergund en in aanbouw (kantoorbebouwing met ondergrondse parkeervoorziening). Het bestemmingsplan voorziet in het in overeenstemming met die ontwikkelingen bestemmen van de gronden. Het bestemmingsplan kent een gemengd programma van met daarin opgenomen maatschappelijke voorzieningen (hoofdzakelijk in de vorm van het nieuwe Sint Nicolaaslyceum), kantoren en een beperkt programma overige publiekstoegankelijke voorzieningen zoals horeca en detailhandel, en gebouwde parkeervoorzieningen (dit alles in aanbouw).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beethoven, eerste fase’ met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1102BPGST-OW02.