skip to main content
Unaniem besluit gebiedsagenda Buitenveldert-Zuidas

Vijf strategische doelstellingen

De gebiedsagenda is een document dat specifieke ambities en doelen van het gebied in beeld brengt en prioriteiten stelt. Het gaat om onderwerpen op de lange termijn zoals wonen, participatie, cultuur en bereikbaarheid. Zowel kansen als bedreigingen worden belicht die zich afspelen binnen het gebied. Bestuurscommissie Zuid heeft vijf strategische doelstellingen voor het gebied Buitenveldert-Zuidas opgesteld:

  • Betere afstemming vraag en aanbod van huisvesting en voorzieningen passend bij ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling
  • Betere samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en meer verbinding van huidige en nieuwe bewoners
  • Langer en prettiger zelfstandig wonen en leven met behoud van autonomie van ouderen in Buitenveldert
  • Beter recreatief gebruik en benutten kansen van het vele openbare groen en water
  • Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers en voetgangers

Input van bewoners, ondernemers en professionals

Bij de voorbereiding van deze gebiedsagenda zijn meerdere partijen betrokken. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en professionals om de gebiedsagenda vorm te geven. Zo is er ook een beeldvormende commissie geweest over Zuidas waarin betrokkenen bij het gebied een pitch mochten houden over het gebied. Daarnaast is informatie verkregen via onderzoek en reguliere overleggen. Op 8 april presenteerde bestuurscommissie Zuid de concept gebiedsagenda 2016 – 2019 aan alle betrokken personen en partijen.

Meer informatie

Geef uw mening