skip to main content
Mijlpaalmoment: vaststelling Visie Zuidas 2016 in zicht

Van 1000 meningen naar 31 zienswijzen

Voor de totstandkoming van de uiteindelijke Visie heeft een speciale projectgroep met meer dan 200 personen gesproken, hebben ruim 800 Amsterdammers en andere betrokkenen hun mening online gegeven en zijn er talloze bijeenkomsten georganiseerd. Reina van Grondelle: ‘Voor de totstandkoming van de Visie was het belangrijk om zoveel mogelijk ervaringen, ideeën, wensen, dromen en adviezen te verzamelen. Op deze manier kon een conceptdocument worden geschreven, waarin de meningen van bewoners, bedrijven, studenten, belangengroepen zo goed als mogelijk zijn meegenomen.’

Op 15 december 2015 heeft het college het concept van de Visie Zuidas vrijgegeven voor inspraak. Reina van Grondelle: ‘In totaal zijn er 31 zienswijzen binnengekomen, met daarin bijna 300 vragen, opmerkingen en suggesties. Deze hebben we natuurlijk allemaal doorgenomen en afgewogen. Dat heeft ertoe geleid dat we in deze laatste versie aanpassingen hebben gedaan.’

‘Visie Zuidas is geen uitvoeringsplan’

Zienswijzen die ingaan op Zuidasdok konden we helaas niet meenemen. Zuidasdok kent namelijk een ander besluitvormingstraject met eigen procedures. ‘Ook met zienswijzen over een concreet probleem in bijvoorbeeld de openbare ruimte hebben we in de Visie niet veel kunnen doen omdat de Visie een ambitiedocument op hoofdlijnen en geen uitvoeringsplan is’. Toch bleven er genoeg zaken over die hebben geleid tot aanpassingen en verduidelijkingen in de definitieve Visie Zuidas 2016. ‘Ik heb wel gemerkt dat er ontzettend veel mensen erg betrokken zijn bij de ontwikkeling van Zuidas. Zo bouwen we samen aan de verdere ontwikkeling van het gebied.’

Afwegen en keuzes maken

Een voorbeeld van een concrete aanpassing die is gedaan naar aanleiding van de ingezonden suggesties? ‘In een aantal zienswijzen werd voorgesteld de Daklaan – een soort verhoogd fiets- en wandelpad – een groene inrichting te geven. Dit vonden we een terechte opmerking. Door de Daklaan groen in te richten, met voetpaden over de gehele lengte en verblijfsplekken, kan het ook als park midden in Zuidas fungeren. In Parijs (Promenade Plantée) en New York (The High Line) bevinden zich succesvolle voorbeelden van dergelijke hoge parken. Zo kan ook de Daklaan een groene identiteitsdrager in het hart van Zuidas worden,’ aldus Van Grondelle.

Ideeën die niet in de Visie zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld het voorstel om overal in Zuidas tweerichtingsfietspaden aan te leggen. ‘We begrijpen het voorstel en het past ook bij onze ambitie om de fietser in Zuidas optimaal te faciliteren. Tweerichtingsfietspaden zijn echter niet overal mogelijk, aangezien we ook ruimte willen reserveren voor brede trottoirs, voldoende fietsparkeerplekken, beplanting en terrassen. Dus moesten er keuzes worden gemaakt.’

Behandeling gemeenteraad

En waar staan we nu dan precies? Op 6 september heeft het college het concept van de Visie Zuidas 2016 behandeld. De Visie komt op 28 september aan de orde in de commissie Ruimtelijke Ordening, waarna op 5 oktober de Visie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor indieners van een zienswijze bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de commissievergadering. Men moet daarvoor contact opnemen met het commissiesecretariaat. Voor meer informatie over de agenda, de raadsvoordracht en de instructie voor het aanvragen van spreektijd: www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad

Meer informatie over de Visie Zuidas 2016 leest u hier.

Geef uw mening