skip to main content
Drie permanente geluidmeetpunten in de Irenebuurt

De meetinstallaties staan bij de Parnassusweg, bij de Beethovenstraat en bij de Vijfhoek, waar gewerkt wordt aan een ondergrondse fietsparkeergarage. Een werkgroep komt maandelijks bijeen om de eerste resultaten te bekijken. Deze werkgroep bestaat uit vier personen: een omgevingsmanager van de projectorganisatie Zuidas, een deskundige van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (die vergunningen en ontheffingen verleent en toeziet op hinder) en twee bewoners uit de Irenebuurt zelf. Zij kunnen niet alleen zien hoeveel geluid er op welk tijdstip wordt geproduceerd, maar (op dit moment alleen nog bij de Vijfhoek) ook terugluisteren waardoor geluidspieken zijn veroorzaakt. Dat niet iedereen kan terugluisteren, heeft te maken met privacywetgeving.

Lawaairegels

In wetten is vastgelegd hoeveel geluid bouwers mogen produceren, wanneer en hoelang. Zo stelt de wet dat geluidshinder alleen mag plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag, tussen 07.00 en 19.00 uur. Naarmate het lawaai (volgens de inschatting vooraf) heviger is, daalt het aantal dagen dat de hinder mag duren. Als het niet anders kan (denk aan nachtwerk bij werkzaamheden aan de tram) moet de aannemer een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst of bij het stadsdeel.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers aanvullende eisen stellen. Wij zijn opdrachtgever van de aannemer die de fietsparkeergarage onder de Vijfhoek bouwt. Een van onze aanvullende eisen is dat er ook op zaterdag geen lawaai wordt geproduceerd. Daarnaast hebben we de aannemer toepassing van stille bouwtechnieken voorgeschreven.

Lokaties van de drie geluidsmeters

De regels versus de praktijk

Er zijn dus regels, maar de praktijk is soms anders. Zo bleek het voor de fietsparkeergarage niet helemaal mogelijk om de damwanden de grond in te duwen. Het laatste deel moest worden getrild, hetgeen veel meer geluidsoverlast gaf. Daarnaast overschreed de aannemer soms de tijden waarbinnen gewerkt mocht worden. Dit gebeurt ook elders in Zuidas. Zo ontstond in de Fred. Roeskestraat discussie over de vraag wat ‘beginnen met werken’ betekent. De aannemer die daar in onze opdracht openbare werken uitvoert, begon al voor 07.00 uur met het binnenrijden en afladen van materieel en beschouwde dit nog niet als werk. Wij wel.

Ook ander geluid

Daarnaast is het meten van bouwgeluid niet even gemakkelijk. De apparatuur meet immers alle geluid. In de grafieken is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat het buitengeluid toeneemt als ’s morgens het verkeer op de A10 op gang komt. Ook openluchtevenementen – bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos – kunnen voor overlast zorgen. Het zijn zaken waarop wij geen invloed hebben.

Overlast voorkomen

De meetinstallaties in de Irenebuurt maken het in ieder geval mogelijk om na te gaan hoe laat en met welk volume er lawaai is geproduceerd. En door terug te luisteren is ook goed na te gaan waardoor het lawaai is veroorzaakt. Belangrijkste doel van de metingen is ervoor zorgen dat aannemers zich aan de regels houden en nog beter hun best doen om overlast te voorkomen.

Kijk mee met de geluidsmeters in Zuidas

Geef uw mening