skip to main content
Voortgang van de ontwikkeling Zuidas-gebied Verdi

Het college van B&W behandelde eind februari 2019 de concept-projectnota voor Verdi. Tegelijkertijd behandelde het de concept-investeringsnota voor deelplan 1: het gebied tussen de A10, het Burgerweeshuispad, Stadiongracht en Amstelveenseweg, plus de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen). Bij het opstellen van deze plannen zijn de belanghebbenden in en rondom Verdi betrokken. Op 1 april 2019 hebben we de conceptnota’s in meerdere sessies in een grotere bijeenkomst toegelicht. De concept-investeringsnota deelplan 1 heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode kregen wij 21 zienswijzen van bij het gebied betrokken bewoners, bedrijven en instellingen. Het projectteam Verdi is nu bezig met een zorgvuldige behandeling van deze zienswijzen. Ze kunnen ofwel leiden tot een aanpassing of aanvulling van de Investeringsnota, ofwel tot een beantwoording zonder effect op het oorspronkelijke plan. Voor de zomer bieden we de aangepaste investeringsnota, samen met een Nota van Beantwoording van de zienswijzen, aan het college aan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de investeringsnota vast. Dit zal na de zomer gebeuren. De indieners van de zienswijzen ontvangen dan bericht.

Herontwikkeling Tripolis

Voor de herontwikkeling van Tripolis, onderdeel van de investeringsnota voor deelgebied 1, vinden op dit moment voorbereidingen plaats. De huidige eigenaar van het complex is in een ver gevorderd stadium met het plan voor de herontwikkeling van het gebouw en de ruimte eromheen. Architectenbureau MVRDV heeft hiervoor het ‘Venster Zuid’ ontworpen. Het gaat om een nieuw bouwvolume, dat met een lengte van zo’n 155 meter de gebouwen Tripolis 200 en 300 gaat overspannen. Door middel van loopbruggen wordt de nieuwbouw verbonden met de huidige torens van Tripolis. Het nieuwe gebouw is gepland direct naast de toekomstige nieuwe toerit S108 naar de A10. De ontwikkelaar is begonnen met het voorbereiden van de te doorlopen procedures. Zo is een kapvergunning aangevraagd voor circa 25 bomen die weg moeten voor de realisatie van het nieuwe gebouw. Deze bomen worden uiteraard pas gekapt als het plan voor de herontwikkeling van Tripolis formeel is goedgekeurd. De bomen zullen in het groene landschap op de daken en de ruimte rondom Tripolis worden gecompenseerd.

Tripolis

Investeringsnota overig gebied Verdi

Ook voor het deel van Verdi waarvoor nu alleen nog een Projectnota is opgesteld, beginnen we in het najaar met het maken van één of meerdere investeringsnota’s. Bij het maken van deze nota’s, waarin we het ontwikkelplan uit de projectnota uitwerken tot een stedenbouwkundig plan met financiële onderbouwing, betrekken we opnieuw de belanghebbenden. Een eerste bijeenkomst hierover zal waarschijnlijk eind november 2019 plaatsvinden. Tegen die tijd geven we u hierover uiteraard meer informatie.

Milieueffectrapportage

Voor de ontwikkeling van Verdi stellen we een milieueffectrapportage (MER) op. Het doel daarvan is om het milieubelang zorgvuldig in de planvorming te betrekken. Als eerste stap in de MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de voorziene ontwikkelingen, beschrijft welke thema’s worden onderzocht en op welke wijze het onderzoek wordt verricht. De NRD heeft ook zes weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn twee zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage en ander instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het op te stellen milieueffectenrapport. De commissie heeft geadviseerd om niet alleen varianten voor verdichting in Verdi te onderzoeken, maar ook varianten voor het vergroenen en verbinden concreter te maken. Hierdoor kunnen verschillende alternatieven voor de ontwikkeling van het gebied in beeld komen. Hier werken we de komende periode aan verder. Vervolgens stellen we de milieueffectrapportage op. Deze wordt als onderbouwing bij de verdere ruimtelijke ontwerpbesluiten gevoegd. Hierop is ook formele inspraak mogelijk.

IJsbaanpad, met op de achtergrond Olympic Hotel

Geef uw mening

Amsterdammer

Ik blijf het bijzonder vinden dat er mensen zijn die hier hun mening ventileren terwijl zij zelf niet echt weten hoe het werkt en waarom. Bomen kunnen vanwege ziektes/dood zijn verwijderd worden, ja echt waar! Maar het gebeurt ook igv bouwprojecten ja ... en compensatie kan soms op zich wachten omdat er na een bouwproject bomen terug (kunnen) komen en als dat niet kan om wat voor reden ook dan gebeurt dat wel in de directe omgeving. Dat 'we' dan een tijdje zonder boom voor de deur zitten tja ... hoe had men het dan gezien? Blijf wel realistisch aub. Denken sommigen dat er ergens een 'magazijn' is waar bomen van bepaalde grootte klaar staan om de ontstane gaten op te vullen? Bij mij op de kade zijn afgelopen jaren ook bomen verwijderd vanwege veiligheid/gevaar van omvallen en verdomd ... nog niet alle gaten zijn opgevuld. Ja mensen, dat is de echte wereld ... dat bepaalde zaken niet meteen opgelost kunnen worden. Vervanging moet er wel zijn en als dat niet zo is dan helaas ... heb geduld, Rome is niet in 1 dag gebouwd! Laten we aub niet te simpel denken en reageren want zo werkt dat niet.

ongekend

eens

js van velzen

Is er ergens een succesvol project met grote bomen op het dak al ooit gerealiseerd? Lijkt mij dat bomen flink wat grond nodig hebben om te groeien en niet bij de eerste storm om te waaien. En met de klimaatverandering is de kans op stormen alleen maar vergroot. De Amstelveenseweg is een van de meest vervuilde straten van Amsterdam. In plaats van bomen weghalen zoals nu ook gebeurd is op het stuk tussen het Haarlemmercircuit en Stadionplein en rondom de A10, zouden er meer bomen gepland mogen worden en dan niet van die ielige boompjes die overal neergezet worden. Ik hoor niet anders dan dat ze terug gepland worden maar nooit waar.

Marc

Beste Marlies, Waarom begint Verdi niet eerst met herplanting van 'De bomen langs de Amstelveenseweg en het IJsbaanpad behoren bij de bomenhoofdstructuur' ? Vooralsnog slechts loze beloften. Inmiddels is de geluidsoverlast en fijnstof fors toegenomen met de reeds uitgevoerde kap van 25.000 bomen langs de snelweg A10 zuid, war nog geen spa de grond in is. Voor het groene gebied zijn langs de nieuwe oprit A10 géén hoge geluidswallen gepland, voor de tunnelbak van de zuidas is geen luchtzuiveringssysteem gepland, wel hebben jullie bewoners opgeroepen voor het plaatsen plantenbakken. Dat is jullie inzet voor de ecologische hoofdstructuur, top! Bij groot infrastructuurproject wordt tegenwoordig iemand in dienst genomen om de communicatie met omwonenden te verzorgen. Onderliggende opdracht is altijd het afleiden van verontruste bewoners zodat de projectontwikkelaar hier zo min mogelijk last van heeft. Het resultaat is dat voor omwonende uiteindelijk niets wordt gedaan, dat is kennelijk jouw taak. Ik zie graag bewijs voor het tegendeel met het plaatsen van bomen op IJsbaanpad voor de zomer.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jolanda, Nog los van de effecten van groen op de gezondheid is een groene omgeving over het algemeen goed voor de luchtkwaliteit. Immers, in parken en bossen rijden geen auto’s. Hoe meer ruimte er is voor groen in en om een stad, hoe beter dat is voor de luchtkwaliteit. Op Zuidas is gekozen voor verbreding en ondertunneling van de snelweg in het hart van Zuidas. Dat gaat jammer genoeg niet zonder bomen weg te halen. Het RIVM en de GGD Amsterdam hebben over de relatie tussen vegetatie en luchtkwaliteit een interessant rapport geschreven waarin veel onderzoek samen komt. Dit rapport laat zien dat bomen en planten luchtverontreiniging afgevangen, maar dat de concentratie in de lucht bepaalt hoeveel verontreiniging er wordt ingeademd. Juist langs snelwegen en drukke stadswegen is de luchtstroming van grotere invloed. Bomen en planten zorgen ervoor dat de luchtstroming afneemt waardoor de uitstoot minder verdunt. Vooral de zeer fijne deeltjes die door het verkeer worden uitgestoten zijn schadelijk voor de gezondheid. De beschikbare studies laten zien dat juist deze zeer kleine deeltjes niet of nauwelijks door bomen en planten worden opgenomen. Wil je het nalezen, kijk dan even hier: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680705019.pdf.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Marc, De komende jaren zullen in het gebied Verdi diverse bouwactiviteiten plaatsvinden. Naast de werkzaamheden ten behoeve van Zuidasdok, verbreding A10 en het omklappen van de toerit naar de A10 zullen verschillende eigenaren en erfpachters in het gebied starten met de transformatie en herontwikkeling. Het gaat o.a. om Tripolis, noordzone IJsbaanpad en Infinity. Het is niet verstandig om in deze fase langs het IJsbaanpad en de Amstelveenseweg bomen te herplanten omdat het risico is dat de bomen alsnog gekapt moeten worden en/of beschadigd raken tijdens de bouwwerkzaamheden. Op langere termijn wordt wel ingezet op extra groen.

Jolanda

Is er daadwerkelijk bewijs dat de luchtkwaliteit achteruit gegaan is. Ben geïnteresseerd in dit bewijs .

Paul

Bespottelijk om weer bomen te gaan kappen. Hebben ze niet gevolgd welke discussie hierover is losgebroken in de stad (en verder) na de onvoorstelbare kaalslag van de afgelopen maanden?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Wij begrijpen alle reacties over het kappen van bomen en de zorgen over groen. In de ontwikkeling van het gebied Verdi is groen wel een van de belangrijke pijlers. Met de grote hoeveelheid groen heeft Verdi zoals het nu is al een hoge natuurwaarde. Delen van het groen horen bij de ecologische hoofdstructuur, en vormen belangrijke (fourageer-) gebieden voor vleermuizen, vogels en andere kleine diersoorten. De bomen langs de Amstelveenseweg en het IJsbaanpad behoren bij de bomenhoofdstructuur, die in de ontwikkeling van het gebied behouden blijft. Voor Verdi is het uitgangspunt zo veel mogelijk bomen te behouden, en waar het kan het huidige groen uit te breiden en te versterken. Bomen die vanwege de ontwikkeling wel gekapt moeten worden, worden na realisatie van de plannen gecompenseerd bij de inrichting van het maaiveld en de overige openbare ruimte.

Rik

"De bomen zullen in het groene landschap op de daken en de ruimte rondom Tripolis worden gecompenseerd." En alweer worden er bomen gekapt in dit gebied. Voor er weer bomen worden gekapt in het gebied, laten we eerst zekerheid krijgen dat er vergelijkbare bomen worden herplaatst.

Bert

Op het Ijsbaanpad zijn 3 jaar geleden alle grote populieren gekapt. We wachten nog steeds op volledige herplant. 11 bomen zijn nog steeds niet terug geplaatst. Op deze manier kweek je als gemeente weinig vertrouwen.

Atten van der Vlugt

Bomen horen in de volle grond, zodat hun wortels alle ruimte krijgen en verbinding hebben met de planten en andere bomen om hun heen. Laat bomen daarom staan waar ze staan ! Dat valt namelijk niet zomaar te compenseren bovenop daken.

Jaap de Kreek

Bomenverordening: na kap van bomen herplanten met vergelijkbare bomen.

Joke

Eens eerst herplanten voor kappen. En tenminste alle te kappen bomen vervangen plus groen dakken. Er is al te weinig leefbaar groen. Bij vertraging zoals bij Zuidas plan A10, zijn we langdurig zonder dit kostbaar groen. En hoe alle bouwprojecten logistiek naast elkaar voortgang kunnen krijgen is mij een raadsel. Lijkt mij tot onhoudbare verstopping leiden.

Kiek

Bomen compenseren met "groene daken, en overig groen". Staat er niet: deze zullen terug of herplant worden- de nieuwe mensen in het "bouwvolume" hebben deze groene longen hard nodig-net als de mensen die er nu al zijn

Piet

Jammer dat gebouw op de postzegel Zuidas en omtrek, waarom geen spreiding en breng kantoren en bedrijven naar het Oosten van het land, dat dempt de toeloop naar het verstikkende westen. En niet iedereen hoeft een verbinding met Schiphol!!

fred

het zoveelste project van de gemeente dat geld verslindend is en teveel te gelijk ,hoe kunnen de aannemers dan hun werk afmaken zonder opgejaagd te worden en aangeklaagd worden bij de vertraging ??? er zijn nog zoveel andere projecten die aandacht nodig hebben ,maak die eerst af en neem de volgende op , maar tegen die tijd zit er hopelijk een nieuw college

henriette

Zullen we dit keer eerst bomen planten voor ze te gaan kappen?

kooy

Hebben ze er wel over na gedacht dat bij het gebouw Infinity (de schoen) de glasgevel ook werkt voor verwarming van het gebouw en hierdoor minder energie verbruikt hoeft te worden, en dit beinvloed kan worden als er een gebouw er voor gezet word ? Ter informatie :Van dit pand werd al 18 jaar geleden aan energie besparing gedacht

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste heer/mevrouw Kooy, Het nieuw bouwvolume zal moeten voldoen aan de door de gemeente gestelde duurzaamheidseisen. In overleg met de eigenaar (die hiervoor zorgt dient te dragen) wordt onderzocht hoe dit bij kan dragen aan de mogelijk verminderde werking van de glasgevel van het bestaande pand.

Aron

De zon komt uit het zuiden.

Adri Burgmeijer

Het maakt nieuwsgierig naar de precieze ruimtelijke oplossingen rond de Tripoli gebouwen