skip to main content
Vleermuizen beschermd bij werk aan knooppunt De Nieuwe Meer

Uit onderzoek blijkt dat knooppunt De Nieuwe Meer foerageergebied bevat van twee vleermuissoorten: de gewone dwergvleermuis en de watervleermuis. Ook bevat dit gebied belangrijke vliegroutes. Chris van der Geest, adviseur Natuur & Landschap van Zuidasdok: ‘De vleermuizen maken gebruik van het water bij de Schinkelbrug als verbindingsroute om van de boombegroeiing langs het Jaagpad, het IJsbaanpad en de Jachthavenweg naar de Nieuwe Meer te komen. En delen van het talud van de A10 gebruiken ze als foerageergebied. In de ontheffingsaanvraag hebben we aangegeven welke maatregelen we nemen om de vleermuizen te beschermen’.

Bescherming vleermuis

Chris vertelt dat de maatregelen die opdrachtnemer TriAX moet nemen, divers zijn: ‘Zo moet de werkverlichting zodanig zijn afgeschermd dat die niet gericht is op waterpartijen of donkere hoeken. De randen van werkterreinen worden ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Als er bomen moeten worden verwijderd, moet er ter vervanging een soort mobiel groen worden neergezet, om voor vleermuizen toch een (groene) structuur overeind te houden. En zodra op delen van (werk)terreinen geen activiteit meer plaatsvindt, moet er beplanting terugkomen zodat de vleermuizen er weer wat aan hebben. Het gaat echt om een groot aantal maatregelen.’

Gedetailleerd beeld

Chris en zijn collega’s zijn er al jaren mee bezig: hoe zorg je dat dieren die mogelijkerwijs of daadwerkelijk in het werkgebied van Zuidasdok aanwezig zijn zo veel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden? ‘Al toen de plannen werden gemaakt, meer dan tien jaar geleden, lieten we tal van onderzoeken uitvoeren’, zegt hij. Dankzij al die onderzoeken en websites als www.waarneming.nl en de nationale database flora en fauna, is er veel meer informatie beschikbaar gekomen over de soorten en hun leefgebieden. Van der Geest: ‘We hebben nu een veel gedetailleerder beeld van welke soorten mogelijkerwijs en welke daadwerkelijk voorkomen in het werkgebied. De ringslang, kleine marterachtigen, sperwer, buizerd en bosuil, ze zijn allemaal in beeld. Niet omdat ze in het gebied zijn gesignaleerd, maar omdat we weten dat ze in gelijksoortige gebieden elders voorkomen. Van vleermuizen wisten we al veel, maar we kennen hun vliegroutes en foerageergebieden nu nog beter. Ook hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het groenplan voor de buurt Verdi, waarvoor onze Amsterdamse collega’s uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar (potentieel) aanwezige soorten.’

Ontheffing Wet natuurbescherming

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontwerp ontheffingsbesluit verleend. Dit ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023. In die periode kan eenieder die dat wil een zienswijze indienen. Na 4 januari 2023 worden de ingediende zienswijzen behandeld. Daarna volgt een definitief besluit. Ook dat gaat voor zes weken ter inzage, ditmaal om gelegenheid te bieden om beroep in te stellen bij de Raad van State.

Geef uw mening

Abraham

Toch te gek dat vleermuizen beschermd worden naast de ratten die maar vrij kunnen rond struinen,waar zijn ze mee bezig in het stadhuis ,? onlangs ook vleermuis kasten geplaatst op de synagoge ,kennelijk krijgen ze daar les in hebreeuws!

nadenker

Nou Abraham, de wereld is zeker alleen voor de mensen: niet.