skip to main content
Schade melden

Schade melden

Op de Zuidas vinden de komende jaren veel werkzaamheden plaats, zowel voor Zuidasdok als voor de verschillende projecten van Zuidas. U kunt hier nadeel van ondervinden of schade door oplopen. Als dit gebeurt, zijn er verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen.

Er zijn drie soorten schades die elk hun eigen manier van afwikkelen kennen:

  • Bouwschade
  • Planschade
  • Nadeelcompensatie

Bouwschade

Schade die veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden noemen we bouwschade. Denk bijvoorbeeld aan schade doordat een machine of vrachtauto per ongeluk uw pand of voertuig raakt en beschadigt. Ook schade die ontstaat aan uw woning of bedrijfspand door het in- of uittrillen van damwandplanken valt onder bouwschade. Het gaat om schades die een direct gevolg zijn van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

Bij het oplopen van bouwschade dient u de partij die aansprakelijk is voor het veroorzaken van de bouwschade aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld het bouwbedrijf dat eigenaar of opdrachtgever is van de vrachtwagen die uw pand of voertuig geraakt heeft. Omdat er in het gebied veel verschillende bouwprojecten zijn, kan het voor u moeilijk zijn om de veroorzaker te vinden. Amsterdam Zuidas helpt u dan met het vinden van de aansprakelijk te stellen partij.

Indienen

Als u bouwschade opgelopen heeft, dan kunt u uw schade melden bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. U vult daarvoor het algemene schadeformulier in. Het informatiecentrum zorgt er voor dat uw claim bij de juiste aannemer terecht komt. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade. U heeft dan ook rechtstreeks contact met de aannemer of de verzekeraar van de aannemer.

Planschade

Planschade is schade als gevolg van een planologische wijziging. Zo kan een woning of bedrijfspand minder waard worden door een tracébesluit of een wijziging van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld omdat u eerder vanuit uw woning uitzicht had op een park, maar dat er door een bestemmingsplanwijziging een flat tussen komt te staan. Of omdat de geluidsoverlast van een weg permanent toeneemt door de uitbreiding van deze weg.

Schadeveroorzakende plannen

Voor de ontwikkeling van de Zuidas en de bouw van Zuidasdok zijn en worden meerdere plannen gemaakt of gewijzigd die kunnen leiden tot planschade: het tracébesluit, twee wijzigingstracébesluiten, bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen en, in sommige gevallen, omgevingsvergunningen waarbij van een bestemmingsplan wordt afgeweken. De tracébesluiten worden vastgesteld door de Rijksoverheid en de andere plannen door gemeente Amsterdam. Om op een claim te kunnen besluiten, moet het betreffende plan onherroepelijk zijn.

Rijk of gemeente Amsterdam

Wie uw verzoek tot schadeafhandeling in behandeling neemt, hangt af van de planologische wijziging of het besluit waar uw schade uit voortkomt. Gaat uw claim over het Tracébesluit, dan geeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies aan de minister. De minister besluit of er een uitkering plaatsvindt. De procedure hiervoor staat omschreven in de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014. Bij de inhoudelijke beoordeling wordt een aantal uitgangspunten van de Wet ruimtelijke ordening toegepast (Wro, afdeling 6.1).

Volgt de schade naar uw oordeel uit één van de bestemmingsplannen of een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan is afgeweken, dan komt uw verzoek terecht bij een onafhankelijke adviescommissie van gemeente Amsterdam. De procedure en de regeling staan omschreven in de Regeling planschadeverzoeken en advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Amsterdam en in de Wet ruimtelijke ordening toegepast (Wro) (afdeling 6.1).

Voorwaarden

In de Wro staan de voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen om voor een uitkering van uw claim in aanmerking te komen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • U komt niet voor vergoeding in aanmerking als u al op een andere manier recht heeft op vergoeding. Bijvoorbeeld omdat u al uitgekocht bent of tegen de schade verzekerd bent.
  • De door u geleden schade moet buiten het ‘normaal maatschappelijk risico’ of het ‘normaal ondernemersrisico’ vallen. Met die termen wordt gedoeld op ontwikkelingen, waarmee iedereen in Nederland te maken kan krijgen en waarmee iedereen rekening moet of had kunnen houden. Dit geldt in ieder geval voor schades lager dan €1.000,- (rijksregeling).
  • U moet het besluit waarmee de planologische wijziging tot stand kwam niet hebben kunnen voorzien. Bijvoorbeeld als ten tijde van de koop van uw woning het besluit al bekend was, had u daar in u aankoop rekening mee kunnen houden en komt u dus niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade.

Indienen

Als u denkt dat u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt u uw aanvraag indienen bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. Dit doet u middels een algemeen schadeformulier. Zij bekijken op basis van dit algemene schadeformulier in welke schaderegeling uw aanvraag valt. Zij verwijzen u daarna door naar de juiste afhandelende partij: de schadecommissie van de gemeente of van de minister. De betreffende schadecommissie handelt de schademelding verder met u af.

Kosten

Als u een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient bij de minister, dan worden geen behandelingskosten bij u in rekening worden gebracht. Als uw claim door de gemeente Amsterdam afgehandeld moet worden, betaalt u €300,- behandelingskosten. Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Nadeelcompensatie

De ontwikkeling van Zuidas en de werkzaamheden voor Zuidasdok duren beiden meerdere jaren. Het kan voorkomen dat u tijdens de bouwperiode nadeel ondervindt. Voorbeelden hiervan zijn omzetverlies van uw bedrijf door slechtere bereikbaarheid of geluidsoverlast of waardedaling van uw woning doordat deze naast een bouwput ligt. Deze schade komt in principe voor rekening van de benadeelde. Alleen in de uitzonderlijke situatie dat u of uw bedrijf onevenredig wordt getroffen, heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade.

Uitvoeringsbesluiten of feitelijke uitvoeringshandelingen

Voor de ontwikkeling van Zuidas en de bouw van Zuidasdok kunnen uitvoeringsbesluiten genomen worden. Ook is het mogelijk dat er feitelijke uitvoeringshandelingen verricht worden om eerder vastgestelde plannen te realiseren. Deze besluiten of handelingen kunnen leiden tot nadeel, bijvoorbeeld in de vorm van hinder.

Rijk of gemeente Amsterdam

Wie uw verzoek om nadeelcompensatie in behandeling neemt, hangt af van het besluit of de handeling waardoor u claimt schade te hebben geleden. Gaat uw claim over een uitvoeringsbesluit of handeling van de minister, dan geeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld door de minister een advies aan de minister. De minister besluit of er een uitkering plaatsvindt. Hierbij is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 van toepassing. Gaat uw claim over een uitvoeringsbesluit of handeling van de gemeente, dan komt uw claim terecht bij een onafhankelijke adviescommissie van gemeente Amsterdam. Hierbij is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie van toepassing.

Voorwaarden

In de twee eerder genoemde regelingen staan de voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen om voor een uitkering van uw claim in aanmerking te komen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • U komt niet voor vergoeding in aanmerking als u al op een andere manier recht heeft op vergoeding.
  • De door u geleden schade moeten buiten het ‘normaal maatschappelijk risico’ of het ‘normaal ondernemersrisico’ vallen. Met die termen wordt gedoeld op ontwikkelingen, waarmee iedereen in Nederland te maken kan krijgen en waarmee iedereen rekening moet of had kunnen houden. Dit geldt in ieder geval voor schades lager dan €1.000,- (rijksregeling) en €750,- (gemeentelijke regeling).
  • U moet het besluit waarmee de planologische wijziging tot stand kwam niet hebben kunnen voorzien.

Indienen

Als u denkt dat u aanspraak kunt maken op nadeelcompensatie, dan kunt u uw aanvraag indienen bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. Dit doet u middels een algemeen schadeformulier. Zij bekijken op basis van dit algemene schadeformulier in welke schaderegeling uw aanvraag valt. Zij verwijzen u daarna door naar de juiste afhandelende partij: de schadecommissie van de gemeente of van de minister. De betreffende schadecommissie handelt de schademelding verder met u af.

Kosten

Als u een aanvraag om tegemoetkoming in nadeelcompensatie bij de gemeente indient, wordt er een heffing van € 300,- in rekening gebracht. Als de tegemoetkoming in nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Schade melden

Elk soort schade heeft een eigen procedure voor de afwikkeling er van en kent andere voorwaarden om tot uitkering over te kunnen gaan. Heeft u schade als gevolg van dit project of denkt u recht te hebben op nadeelcompensatie? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.