skip to main content
Voor Zuidasdok verdwijnen 10.000 bomen

Bij een inventarisatie door experts zijn alle bomen met een stam dikker dan 8 cm in het gebied in kaart gebracht. Per boom is vastgesteld om welke soort het gaat, hoe dik hij is, of hij nog verplant kan worden en wat de waarde is in geld als je hem zou moeten laten herplanten. Een groot deel van de bomen is ooit als spriet geplant, de rest bestaat uit min of meer spontaan gegroeide zaailingen. Er zijn niet heel veel verschillende soorten. Voornamelijk betreft het eiken, esdoorns en essen, met hier en daar een beuk of een populier. Het merendeel is slecht verplantbaar door onderling verstrengelde wortels of de ligging van onderliggende kabels.

Compenseren door bomenfonds

Het project Zuidasdok, waarmee de A10 wordt verbreed en ondergronds wordt gebracht en station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, valt binnen de bebouwde kom. Daarom geldt hier niet de landelijke Boswet maar de bomenverordening van Amsterdam. Die stelt dat bomen die verdwijnen bij een project (en een stam hebben die dikker is dan 10 cm) weer in Amsterdam moeten terugkomen, mits dat direct kan. Bij een ingrijpend project van 10 jaar is dat niet direct mogelijk. Ter compensatie moet de verdwenen geldwaarde van de bomen wel worden gestort in een fonds. Met dat fonds wordt de kwaliteit van bomen vergroot die terugkomen. Het is dus al zeker dat er minder bomen terug komen, naar schatting zo’n 4.500, maar wel van hogere kwaliteit en in totaal met dezelfde waarde.

Bomen verplaatsen, zoals hier vanaf op het Mahlerplein gebeurt, is niet altijd mogelijk

Kapmoment

Pas vanaf de herfst van 2017 zullen de bomen geleidelijk verdwijnen, naar gelang de plaats van de werkzaamheden. Dit voorkomt dat het ineens een kale boel wordt. Toch wordt het een tijdje minder groen langs de weg en bij de knooppunten. Voor automobilisten en in de buurt wonende of recreërende mensen is dat dan een tijdlang een minder prettig gezicht. Wanneer alle vrachtwagens, graafmachines en betonmolens weer uit het gebied zijn vertrokken, komt er weer een lommerrijke strook van knooppunt Amstel tot en met knooppunt De Nieuwe Meer.

Eindbeeld

Hoe het eindbeeld er precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. De winnende aannemerscombinatie in het aanbestedingsproces maakt het definitieve ontwerp. Dat proces is nog gaande. Vast staat dat de bermen worden ingericht met een bloemrijk kruidenmengsel zodat er in alle jaargetijden een aantrekkelijk beeld ontstaat. In de groene bermen en op taluds worden wat kleinere bomen zoals bijvoorbeeld valse acacia’s en appelbomen geplant. De geluidwering in de buitenbermen wordt begroeid met planten. In het centrum van Zuidas wordt bovenop de tunnels het groen doorgezet met bomen in de Arnold Schönberglaan en het Mathijs Vermeulenpad. Ook komen er bomen en heesters, vaste planten, siergrassen en bollen op het talud en op plekken bij het station.

Inspraak mogelijk

Alles is pas definitief als de juiste procedures zijn doorlopen. Voor de kap en het verplanten van bomen is een vergunning nodig. Die kapvergunning (omgevingsvergunning) wordt aangevraagd na het ter visie leggen van het Tracébesluit van Zuidasdok in het voorjaar van 2016. Eerst zal deze vergunning als ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage liggen, waarbij zienswijzen ingediend mogen worden door belanghebbenden. Nadat de vergunning is verleend kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ook tegen het Tracébesluit kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.