skip to main content
Onderzoek naar ontwikkelruimte ten westen van Zuidas

Zuidas wordt opdrachtgever voor het onderzoek naar ontwikkeling van het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer. Het besluit van het college, op 14 november 2017, past bij de wens van Amsterdam om tot 2025 nog 50.000 woningen bouwen. Dit staat beschreven in het document Koers 2025. Het gebied ten westen van Zuidas wordt expliciet genoemd als gebied voor onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden.

In opdracht van de gemeenteraad voerde Zuidas, in samenwerking met stadsdeel Zuid, een verkenning uit. Met diverse eigenaren in het gebied en met experts binnen de gemeente is gesproken over de kansen, mogelijkheden en bedreigingen. Aan de hand van deze verkenning is een ontwikkelrichting voor het gebied opgesteld. Die heeft geleid tot een zogeheten principenota waarin de voorgestelde ontwikkelrichting, de kansen, de ontwikkelstrategie en het vervolgtraject staan beschreven.

‘Verborgen parel’

Het gebied vormt de overgang van de stad naar het landschap, maar ook de koppeling tussen de oostelijk en westelijk gelegen stedelijke gebieden. Uit gesprekken met diverse stakeholders kwam naar voren dat het gebied momenteel bij veel Amsterdammers onbekend is. De huidige gebruikers noemen het Jachthavengebied ‘de verborgen parel van de stad’: direct aan De Nieuwe Meer en op de kleine stukjes openbare oever kun je genieten van de ondergaande zon. Tegelijkertijd zijn er plekken in het gebied die onveilig aanvoelen en onoverzichtelijk zijn. Het groen in het gehele gebied is weinig samenhangend en mist het de relatie met het Amsterdamse Bos.

Luchtfoto van het te onderzoeken ontwikkelgebied, aan de westkant van Zuidas

Sport, recreatie, wonen en werken

De voorgestelde ontwikkelrichting is gebaseerd op de gedachte dat in het gebied sport en recreatie hand in hand gaan met wonen en werken. Sport en recreatie in het groen en op het water moeten worden versterkt en landschappelijk ingepast. Aan de oostzijde wordt ingezet op intensivering en verdichting door wonen, werken en voorzieningen toe te voegen. Door in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen, ontstaat er een interessante plek voor heel Amsterdam.

Participatie

In het vervolgtraject zullen Zuidas en stadsdeel Zuid een participatietraject organiseren om met de stakeholders in het gebied de ontwikkelrichting te bespreken en verder vorm te geven. Stakeholders zijn niet alleen de eigenaren en gebruikers in het gebied, maar ook belangenverenigingen zoals de fietsersbond, bewoners van omliggende gebieden zoals het Stadionplein en Buitenveldert, woonbootbewoners en mogelijke toekomstige gebruikers van het gebied. De uitkomsten van dit participatietraject zijn van invloed op het concrete ontwerp en het programma voor het gebied.

Geef uw mening

Frans Schouwenaar

De opdracht van het gemeentebestuur luidde: "de ontwikkelmogelijkheden onderzoeken voor het gebied ten westen van Zuidas." Fijn dat zoveel mogelijk belanghebbenden bij dat proces betrokken worden. Maar ik moest vaststellen dat er al meteen gesproken wordt over verdichten, vergroenen en verbinden. Dat betekent dat er al een invulling wordt gegeven. Het is meer dan alleen onderzoeken of, nee het gaat om onderzoeken hoe. Terwijl het in een zo dichte stad als Amsterdam de vraag is of je nog meer moet verdichten. De leefbaarheid komt er meestal niet door ten goede. Want die is gebaat bij minder drukte en meer ruimte. Mijn suggestie was dan ook om Zeewolde te laten uitbreiden en dat met goed OV aan Amsterdam te verbinden. Zo'n suggestie past kennelijk niet in de al gestarte planvorming, want ik kwam die nergens meer tegen in de rapportages.