skip to main content
Wijziging Tracébesluit Zuidasdok ter inzage

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld. Een tracébesluit maakt de aanleg van nieuwe of verandering van bestaande infrastructuur mogelijk. In het Tracébesluit Zuidasdok gaat het om het verbreden van de A10 Zuid (van 4 naar 6 rijstroken per rijrichting), het aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas. Ook is in het Tracébesluit Zuidasdok opgenomen welke bruggen, viaducten en onderdoorgangen gebouwd of aangepast gaan worden.

Noodzaak tot wijziging

Sommige voorgenomen aanpassingen aan de A10 Zuid kunnen veiliger worden uitgevoerd. Ook zijn er aanvullende maatregelen nodig die in maart 2016 nog niet bekend konden zijn. De wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit Zuidasdok zijn opgenomen in het ‘Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022)’. Het wijzigen van een tracébesluit gebeurt vaker bij grote infrastructuurprojecten, wanneer plannen meer gedetailleerd zijn uitgewerkt.

Wat gaat er veranderen?

In het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022) staan de wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit uit 2016 beschreven, in totaal 26. Het gaat bijvoorbeeld om extra vluchtstroken. Ook aan het vaarwater bij de Schinkelbrug moeten aanpassingen plaatsvinden. Vijf belangrijke wijzigingen staan hieronder kort beschreven.

Tunnelmonden

Uit onderzoek is gebleken dat de grondwaterstanden bij de tunnel in de zuidelijke rijbaan van de A10 Zuid (richting knooppunt Amstel) hoger zijn dan eerder gedacht. Om wateroverlast in de tunnel te voorkomen, moeten de open tunneleinden van de tunnelbak verder worden doorgetrokken.

Toerit S108

Invoegen op de A10 Zuid bij toerit S108 richting knooppunt De Nieuwe Meer wordt veiliger gemaakt dan in het Tracébesluit van 2016 is vastgesteld. Destijds is gekozen voor een zogeheten ‘taperinvoeging’. Nu wordt gekozen voor ‘getrapt invoegen’ (zie de afbeelding hieronder). Dit verbetert de verkeersveiligheid en daarmee ook de doorstroming.

Vaarwegveiligheid

Wachtplaatsvoorzieningen en een geleidewerk voor de scheepvaart ten zuiden van de Schinkelbrug worden verplaatst. Deze aanpassingen zijn nodig voor de vaarwegveiligheid.

Ouderkerkerdijk: auto wordt te gast

Een deel van de Ouderkerkerdijk ligt binnen het tracégebied van Zuidasdok. In het bestaande Tracébesluit was een ontsluitingsweg en een vrijliggend fietspad voorzien, net zoals dat nu het geval is. Daarvoor moest wel een watergang worden versmald. Nu blijkt dat er zo veel essentiële kabels en leidingen in de grond zitten, dat deze situatie niet inpasbaar is. In het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022) is er daarom voor gekozen om dit gedeelte van de Ouderkerkerdijk tot fietsstraat te maken, waar de auto te gast is. Bijkomend voordeel is dat de watergang niet hoeft te worden versmald.

Grondkerende constructies

Omdat de A10 Zuid hoger ligt dan de omgeving zijn er constructies nodig om het hoogteverschil te overbruggen. Landschappelijk hebben taluds de voorkeur, omdat ze begroeid kunnen zijn en de kosten daarvan verhoudingsgewijs laag zijn. Een nadeel is dat een talud vrij veel ruimte in beslag neemt. Nu het ontwerp nader is uitgewerkt, blijkt die ruimte er niet altijd te zijn. Dan moet er een andere oplossing komen om de grond tegen te houden. Een damwand bijvoorbeeld. Het wijzigingsbesluit maakt expliciet dat, daar waar het niet anders kan, een grondkerende constructie gebouwd kan worden. Voorwaarde hierbij is dat de grondkerende constructie aan de buitenzijde begroeid is.

Ter inzage

Alle documenten van het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022) kunt u vanaf 30 november 2022 digitaal bekijken. Ook kunt u een papieren versie inzien, onder meer in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. Van woensdag 30 november 2022 tot en met dinsdag 10 januari 2023 kunt u een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022). Het Tracébesluit Zuidasdok en de wijzigingen daarvan worden ook overgenomen in een bestemmingsplan. Het ontwerp van dit bestemmingsplan gaat in de komende weken eveneens ter inzage. Zodra het zover is, informeren we u waar u dit document kunt inzien en hoe u een zienswijze kunt indienen.

Geef uw mening

Henk Janssen

Geacht Team , Onze suggestie is om de geluidwerende schermen op de ROZENOORD brug hoger te maken 5 meter ivm de geluiden overlast die de laatste jaren al boven de norm ligt. Met de uitbreiding zal de geluidsoverlast alleen maar toenemen,o.a.omdat EV zwaardere banden druk heeft op de weg. In 2005 is al vastgesteld dat deze boven de norm ligt en hierover is ook uitgebreid met het ontwerp bureau gecommuniceerd. Daarom bevreemd het ons dat de schermen na de brug wel verhoogd worden maar niet oude brug. Wij verzoeken een accoustische test te doen in januari 2023 daar zal blijken dat de geluidsnormen duidelijk overschreden worden. Henk Janssen Drs.H.M.J. Janssen Amsteldijk 278 1079LL Amsterdam 31641400656 hmj.janssen@icloud.com

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Henk, bedankt voor je reactie. Je had al even contact met mijn collega's. We raden je aan een zienswijze in te dienen. Dat kan tot en met dinsdag 10 januari. Onder aan dit artikel staat een link naar de kennisgeving. Daarin staat precies beschreven op welke drie manieren je een zienswijze kunt indienen; telefonisch, via de website van Platform Participatie of per post.

anoniem

Blijf met je poten van het Beatrixpark af