skip to main content
Werken aan een aantrekkelijk gebied rond de nieuwe rechtbank

Het gaat om het deel van Zuidas dat wordt begrensd door de Fred. Roeskestraat, de Parnassusweg, de A10 en de Begraafplaats Buitenveldert. Wij noemen dit deelgebied Parnas. Parnas is nu nog een vrij gesloten gebied. We willen er een groen, toegankelijk en levendig gebied van maken, met een mix van wonen, werken en voorzieningen. Een gebied dat goed bereikbaar is, verbonden is met Zuidas en de stad en een groene inrichting krijgt die het aantrekkelijk maakt om er te zijn.

Transformatie

De nieuwe rechtbank in aanbouw ligt in ditzelfde gebied. Eind 2020 verhuizen de rechtbankfuncties van de tijdelijke en van de monumentale rechtbank naar het nieuwe gebouw. De verdere transformatie van Parnas moet in de periode tot 2030 gestalte krijgen. Daarom werken we nu aan een zogeheten integraal ontwikkelplan. Zo’n plan begint met een Principenota. Deze nota legt de uitgangspunten vast voor de verdere ontwikkeling. Het college van B&W stelt deze Principenota vast.

Nieuwe rechtbank in aanbouw

Belanghebbenden

Om tot een goed plan voor Parnas te komen, spraken we in mei 2019 met omwonenden, gebruikers en andere belangstellenden over de toekomst van het gebied. Doel was te achterhalen welke aandachtspunten we moeten meenemen bij het maken van het plan. De bijeenkomst bestond uit een wandeling door het gebied en groepsgesprekken over drie thema’s: diversiteit, verbinding en groen.

Diversiteit

Bij het thema diversiteit was de rode draad een goede balans tussen een levendige en een sociaal veilige buurt. Dat kan door woningen te bouwen en plekken te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zowel binnen als buiten. Een buurtcentrum bijvoorbeeld. Of iets levendigs maken van het monumentale deel van de oude rechtbank, zonder dat dit massa’s mensen trekt.

Verbinding

Bij het thema verbinding kwam de bereikbaarheid aan de orde: een aantal belanghebbenden vindt dat er onder meer voldoende parkeergelegenheid moet komen (bij de rechtbank, het uitvaartcentrum en de kantoren). Andere deelnemers willen voorkomen dat gebruikers en bezoekers de woonstraten ingaan op zoek naar een parkeerplek. Verder staan veilige fietsroutes hoog op de verlanglijst van omwonenden. Er is al heel veel fietsverkeer, op kruispunten en bij de scholen kan het chaotisch worden.

Groen

Bij het thema groen bleek er behoefte te bestaan aan sfeervolle plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er is nadrukkelijk niet alleen behoefte aan ‘kijkgroen’, maar juist ook aan groen waar je doorheen kunt wandelen en waarin je kunt spelen en verblijven. Aandachtspunt is goed beheer van het groen.

Verschillende belangen

Natuurlijk bleek uit de gesprekken ook dat niet iedereen hetzelfde vindt. Zo is er een zekere spanning tussen de behoefte aan parkeerplekken en de behoefte aan een autoluw gebied waar voetgangers en fietsers prioriteit hebben. Hoewel iedereen meer sociale veiligheid, groen en levendigheid wil, denkt de een aan speelgelegenheden, wandelroutes, woningen en voorzieningen, terwijl de ander de voorkeur geeft aan een rustiger gebied waarmee de gemeente zich niet al te veel bemoeit.

Vervolg

Binnenkort neemt het college een besluit over de Principenota. Deze nota maken we na vaststelling openbaar via deze website. Vervolgens werken we de plannen voor het gebied verder uit in een zogenaamde Investeringsnota. Die moet te zijner tijd door de gemeenteraad worden vastgesteld. Deze Investeringsnota bevat een concrete en financieel onderbouwde beschrijving van de plannen. Ook bij het opstellen van deze Investeringsnota stellen we belanghebbenden in staat mee te praten. Dat zal waarschijnlijk eind 2019, begin 2020 gebeuren.

Geef uw mening