skip to main content

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan de concept-Investeringsnota Verdi voor deelplan 2. In een investeringsnota worden de plannen voor het gebied concreter uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied Verdi zijn verbinden, verdichten en vergroenen. Deze punten werden  al eerder in deelplan 1  benoemd  waarvan de Investeringsnota in september 2019 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Kaartje

Woonwijk

Dit tweede plan omvat de realisatie van een woonwijk op een deel van de huidige locatie van de Sporthallen Zuid. De sporthallen Zuid worden verplaatst, gestapeld en uitgebreid langs de A10. Over deze verplaatsing van Sporthallen Zuid neemt de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar een besluit. Met de stapeling wordt een geluidswal gecreëerd die de nieuwe woonwijk afschermt tegen het geluid van de A10, de trein en metro. Naast de 500 à 600 nieuwe woningen, de nieuwe sporthallen, nieuwbouw voor de Van Det-school en diverse voorzieningen, voorziet het plan in extra langzame-verkeersverbindingen en kwaliteitsverbetering van het groen en de openbare ruimte.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober ingestemd met de concept-Investeringsnota voor deelplan 2 en deze vrijgegeven voor inspraak. De concept-Investeringsnota deelplan 2 met de bijlage vindt u hieronder. Daarnaast kunt u deze documenten ook fysiek inzien van 15 oktober tot en met 25 november 2020 bij de stadsloketten op Amstel 1 en de President Kennedylaan 923. U moet hiervoor wel even een afspraak maken via het telefoonnummer 14 020. Gedurende de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op de concept-Investeringsnota indienen. U leest hier hoe u dat kunt doen. Daarna worden de ingediende zienswijzen betrokken bij de verdere bestuurlijke behandeling van het Investeringsbesluit. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van beantwoording en voor zover aan de orde verwerkt in de Investeringsnota.

Sporthallen Zuid nu
Jan Vonk

4 november online bijeenkomst

Op woensdag 4 november organiseert Amsterdam Zuidas een online informatiebijeenkomst over de concept-Investeringsnota deelplan 2. Deze vindt tussen 19.30 en 20.30 uur plaats via Microsoft Teams. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar contact@Zuidas.nl. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geen formele zienswijzen worden ingediend. Deze kunnen uitsluitend worden ingediend op de hierboven vermelde wijze.

Meer over de terugkoppeling vindt u in deze pdf. En hier vindt u de pdf van de concept-Investeringsnota deelplan 2.

Geef uw mening

Gerelateerde artikelen

werken
wonen
2

Vergroening van het noordwestelijk deel van Verdi

In verschillende deelplannen ontwikkelen we het gebied Verdi, dat tussen De Nieuwe Meer en de Amstelveenseweg ligt. Nu werken we aan deelplan 2. Daar willen we het groene karakter versterken. Bewoners vragen zich af hoe we dat doen.
wonen
2

Winnende plannen ‘Buurtbudget Zuid’ bekend

Welke buurtinitiatieven in Zuidas en Buitenveldert worden de komende tijd uitgevoerd? Maar liefst 3.053 bewoners brachten hun stem uit in de finale van Buurtbudget Zuid. Er zijn 7 winnende initiatieven.
wonen

Bewoners willen groener middendeel De Boelelaan

Ruimte voor groen en natuur. Dat is wat bewoners rond het middendeel van de De Boelelaan graag terugzien bij de herinrichting van de straat. Ruim 250 bewoners gaven tot half september 2020 hun mening via een app.
Meer artikelen