skip to main content

De Investeringsnota gaat over de ontwikkeling van het deel van Verdi dat tussen de A10, het Burgerweeshuispad, de Stadiongracht en de Amstelveenseweg ligt. Ook de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen) hoort bij dit plan. Vanaf 7 maart tot en met 17 april lagen de Investeringsnota Deelplan 1 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verdi, inclusief de Projectnota Verdi en de verkennende milieuonderzoeken, ter inzage. De Projectnota is op 2 juli 2019 door het college van B&W goedgekeurd, evenals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De blauwe lijn markeert het gebied Verdi, de gele het plangebied waarover de Investeringsnota gaat

Ontwikkelingen

In de  Investeringsnota Deelplan 1 Verdi staan de eerste stedenbouwkundige ontwikkelingen voor Verdi uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van de noordzone van het IJsbaanpad, waar op de plek van de huidige drie kantoorgebouwen plaats komt voor woningbouw, een school, andere maatschappelijke voorzieningen en kantoren. Ook de herontwikkeling van Tripolis  en de plannen voor de kavel voor Infinity (De Schoen) maken onderdeel uit van dit plan. Door het toevoegen van woningen wordt het gebied levendiger en krijgt het een duidelijkere entree. Voorwaarde voor het realiseren van woningen is wel het aanpassen van de infrastructuur, waaronder het aanleggen van nieuwe fiets- en voetverbindingen en het aanpassen van het IJsbaanpad en de kruising met de Amstelveenseweg.

Wijzigingen

De binnengekomen zienswijzen hebben tot een aantal wijzigingen geleid, waaronder een aanpassing van de parkeernorm. Waar voorgesteld werd om de parkeernorm voor auto’s voor heel Verdi strenger te maken (minder autoparkeerplekken per m2), wordt de parkeernorm uiteindelijk alleen voor het oostelijke deel van Verdi aangepast. Verder is een verwarrende zin over geluidschermen verwijderd en is het totale bestaande programma toegevoegd. Veel belanghebbenden gaven verder aan op de hoogte gehouden te willen worden over de ontwikkelingen in Verdi. Voor de planvorming van Verdi is een uitgebreid participatietraject georganiseerd. Bij de verdere planvorming en ontwikkelingen in Verdi zullen belanghebbenden ook weer betrokken en/of geïnformeerd worden.

Fietsen over het IJsbaanpad
Jan Vonk

Wat eraan vooraf ging

In november 2017 stelde het college van B&W de Principenota voor het gebied Verdi vast. In deze nota werd voorgesteld om het gebied verder te ontwikkelen door te verdichten (toevoegen van woningen, kantoren en voorzieningen), te verbinden (zorgen voor een goede bereikbaarheid) en te vergroenen (vooral door in te zetten op de kwaliteit van groen). Als vervolg op dit besluit hebben wij in 2018 een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen van het gebied Verdi, onder meer in april 2018 en in mei en juni 2018. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden en de verschillende belangen van de huidige bewoners, gebruikers en ondernemers in het gebied. Ook andere Amsterdammers vroegen we naar hun mening. Bij elkaar leverde dit waardevolle inbreng op, die zo goed mogelijk is verwerkt in de Projectnota en de Investeringsnota die dit voorjaar ter inzage lag.

Toekomst

Dat de Projectnota Verdi en de Investeringsnota Deelplan 1 Verdi zijn goedgekeurd, is een belangrijke stap in de ontwikkeling  van het gebied. Als vervolg hierop zullen voor de rest van Verdi nog een of meerdere investeringsnota’s worden opgesteld en zullen nog diverse ruimtelijke procedures volgen. Zo ligt tot en met 30 oktober het Milieueffectrapport (MER) voor Verdi ter inzage. Voor de overige drie deelgebieden van Verdi worden eveneens Investeringsnota’s opgesteld. Bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden worden hier de komende  periode bij betrokken.

Geef uw mening

Gerelateerde artikelen

wonen

Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage

Van 15 oktober tot en met 25 november 2020 ligt de concept-Investeringsnota voor het tweede deelplan voor Verdi ter inzage. Verdi is het gebied tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion.
reizen
wonen

200 meningen over de Wielingenstraat

De Wielingenstraat is toe aan een update. Om tot een goed ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Wielingenstraat te komen, hebben we bewoners en weggebruikers gevraagd tegen welke knelpunten ze aanlopen en wat zij graag zien veranderen.
wonen
28

Filmpje: wat zijn de plannen voor woningen in Verdi?

De afgelopen jaren organiseerden we bijeenkomsten voor belangstellenden over de ontwikkelplannen in het gebied Verdi in Zuidas. Inmiddels worden de ideeën concreter en hebben we een volgende stap gezet. Kijkt u mee?
Meer artikelen