skip to main content
Stand van zaken in het gebied rond de nieuwe rechtbank

In de monumentale rechtbank aan de Parnassusweg, pal naast de nieuwe rechtbank, komt een museum voor hedendaagse kunst. Afgelopen februari hebben we de plannen nog eens voorgelegd aan buurtbewoners, waarbij we ook de te volgen ruimtelijke procedures hebben toegelicht. Er zijn een wijziging van het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning en een verkeersbesluit nodig. Dit alles stond voor deze zomer 2022 gepland, maar is verschoven naar oktober/november.

Gesprekken met de buurt over de openbare ruimte

Met de komst van het nieuwe museum vernieuwen we ook de openbare ruimte. Denk dan aan de toegang van het museum, (fiets-)parkeren, verblijfsplekken en groen. Door buurtbijeenkomsten te organiseren en het voeren van een-op-een gesprekken, zorgen we ervoor dat we de inbreng van directbetrokkenen meewegen in de plannen. Die gesprekken starten in het najaar. Het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte volgt halverwege 2023.

Ontwikkeling locatie tijdelijke rechtbank

De demontage van de tijdelijke rechtbank is eind juli afgerond. We hebben de plek ingezaaid met gras, zodat het er de komende tijd netjes bijligt. Vorig jaar informeerden we omwonenden met brieven en tijdens twee informatiebijeenkomsten over de plannen voor de bouw van woningen en kantoorruimte op deze kavel. Het Rijksvastgoedbedrijf is een verkoopprocedure voor deze ontwikkeling gestart, maar heeft deze kavel uiteindelijk niet kunnen gunnen. De noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan pakt het Rijksvastgoedbedrijf zelf op, op basis van de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten. Meer informatie over deze kavel vindt u hier. Uiteraard houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Hier stond de tijdelijke rechtbank, nieuws over de bestemming volgt later

Lege kavel F langs de A10

Naast de nieuwe rechtbank langs de A10 ligt nog een terrein dat op termijn ontwikkeld gaat worden. Maar totdat het zover is krijgt ook deze kavel een tijdelijke bestemming. Eerder is de mogelijkheid onderzocht van tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. In plaats daarvan kiest het stadsbestuur nu voor uitbreiding van de ruimte voor bewegingsonderwijs met de komst van een tijdelijke sporthal. De ruimte die dan nog over is op kavel F, krijgt ook een tijdelijke bestemming. Hierover binnenkort meer.

Langs de A10 komt een tijdelijke sporthal

Geef uw mening

Nina

We hebben dringend behoefte aan meer groen in onze buurt. Het zou geweldig zijn om een voedselbos in deze buurt te hebben. We moeten iets doen tegen de grote luchtvervuiling door het verkeer dat door dit gebied rijdt.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Nina, we gaan de komende periode de buurt betrekken bij het ontwerp voor de openbare ruimte, zowel rond het nieuwe museum als voor de plek aan de andere kant van de nieuwe rechtbank. Een voedselbos klink wel erg omvangrijk, maar er is zeker ruimte voor groen. Houd onze website in de gaten en praat te zijner tijd mee!

Plato

Dit college wil alleen maar huizen bouwen ,ieder stukje groen moet er aan geloven , ruimte voor sport vindt men niet nodig, zie ook artikel in NRC van 23/08 , het aloude DWS moet er ook aan geloven en moeten opschuiven zeker 6km verder ,zonder OV, Dit college is meer dan a- sportief