skip to main content
Kapvergunning Zuidasdok verleend

Eind 2016 lag het ontwerpbesluit van de kapvergunning Zuidasdok, voor zowel bomen in de gemeente Amsterdam als bomen in de gemeente Ouder-Amstel, ter visie. Belanghebbenden die naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hadden, konden een formele reactie indienen, een zogenoemde zienswijze. We ontvingen in totaal 28 zienswijzen. Deze hadden onder meer betrekking op de locatie van de herplant van de bomen, de periode waarvoor de kapvergunning wordt afgegeven (10 jaar) en het hergebruik van het hout van de te kappen bomen. Alle zienswijzen zijn zorgvuldig doorgenomen en beantwoord. De nota van beantwoording voor de bomen in de gemeente Amsterdam en voor de bomen in de gemeente Ouder-Amstel kunt u hiernaast downloaden.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd. De eerste wijziging is een tekstuele aanpassing, waarbij wordt verwezen naar het juiste artikel van de Tracéwet. De tweede wijziging gaat over het opnemen van een voorschrift tot herplant in de omgevingsvergunning. Dit houdt in dat er in het projectgebied van Zuidasdok in principe 4.000 bomen met een standaard stamomtrek van 18-20 centimeter herplant moeten worden. Eerder was enkel de voorwaarde opgenomen dat de gekapte bomen financieel gecompenseerd moesten worden.

Kapvergunning verleend, beroep mogelijk

De bevoegde gezagen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en gemeente Ouder-Amstel, hebben besloten de kapvergunning Zuidasdok te verlenen. Er zijn twee besluiten: één voor de bomen in de gemeente Amsterdam en één voor de bomen in de gemeente Ouder-Amstel. Van donderdag 2 maart tot en met woensdag 12 april 2017 kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend, beroep instellen tegen de besluiten. Belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, kunnen alleen beroep instellen tegen de wijzigingen in de besluiten. Dit is mogelijk door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De besluiten zijn digitaal in te zien op de websites van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Ouder-Amstel. De officiële bekendmaking vindt u op overheid.nl. Hierin staan de locaties waar de documenten fysiek zijn in te zien en ook hoe beroep ingesteld kan worden tegen de besluiten.

 

Meer informatie

Geef uw mening

f.hollander

al zou ik een bezwaar hebben , er is allang besloten dat de bomen gekapt moeten worden en dat het langer zal duren dan voorzien ! er is nergens enig document te vinden welk traject omgelegd wordt en waar ze beginnen , is daar iets over bekend en de wegen worden dan ook afgezet om alles af te voeren ?? hoor gaarne als dat past in jullie organisatie

Cherie | Amsterdam Zuidas

@f.hollander onderaan dit artikel, https://zuidas.nl/blog/2018/vanaf-november-volgende-bomenkap-voor-zuidasdok/, kunt u een overzichtskaart downloaden. Hierop zijn de bomen zichtbaar die van november 2018 tot en met maart 2019 worden verwijderd. Ook kunt u op deze kaart zien in welke periode de kap ongeveer zal plaatsvinden. Het traject loopt van knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Amstel. Afhankelijk van de locatie kan het nodig zijn de weg deels of volledig af te zetten om de veiligheid te waarborgen. Is er een specifieke locatie waarin u interesse heeft? Dan vraag ik het voor u na.

Kim | Amsterdam Zuidas

@f.hollander We hebben wat navraag te doen om een juist antwoord te formuleren. Dat kost wat tijd en reageren na het weekend.