skip to main content
Bestemmingsplan maakt nieuwe woonbuurt mogelijk

Het wordt een autoluwe wijk met maximaal twee openbare ondergrondse parkeergarage voor het hele gebied. De ontsluiting vindt plaats aan de noordzijde van het gebied (Maurice Ravellaan). De buurt krijgt een groene inrichting en een autovrij binnengebied. Naast woningen komen er ook kantoren en voorzieningen. Ook komt er een school en een kinderopvang in het gebied.

Inzage en aanpassingen

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden heeft vanaf 24 december gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf verschillende zienswijzen ingediend. Twee daarvan hebben geleid tot een aanpassing in de plantoelichting. Het bewonersplatform Zuidas wees er terecht op dat in de plantoelichting bij het berekenen van de parkeerbehoefte een onjuist aantal woningen was genoemd. Verder heeft ProRail verzocht om het aspect trillinghinder bij het bestemmingsplan te betrekken. Door de relatief grote afstand tussen het spoor en de toekomstige woningen (minimaal 250 meter) was nader onderzoek niet noodzakelijk. De plantoelichting is hierop aangepast.

Maatschappelijke voorzieningen

Bewoners en verenigingen in Kop Zuidas pleitten voor het verplaatsen van drie maatschappelijke voorzieningen in hun buurt naar de buurt Ravel. Over de locatie van deze voorzieningen heeft de gemeenteraad zich in het kader van het deelgebied Kop Zuidas al uitgesproken. Overigens maakt het bestemmingsplan Ravel de genoemde maatschappelijke voorzieningen wel mogelijk. Er kan nu, behalve de bovengenoemde school en kinderopvang, nog geen duidelijkheid gegeven worden welke maatschappelijke functies in het gebied komen.

Schaduwwerking

Verder zijn er zienswijzen ingediend over de parkeerdruk, de bouwhoogte en zichtlijnen. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen moet voldoen aan de normen uit de Nota Parkeernormen Auto. Uit het onderzoek naar schaduwwerking is gebleken dat er geen sprake is van onaanvaardbare schaduwhinder. Het wijzigen van zicht hoort bij het wonen in een hoogstedelijk gebied zoals Zuidas. De vermindering van zicht is niet zo groot dat sprake is van onrechtmatige hinder.

Niet alleen woningen voor gezinnen

Een bewoner heeft verzocht om geclusterd wonen voor ouderen mogelijk te maken. Het woningbouwprogramma is primair gericht op gezinnen met kinderen, maar ook andere doelgroepen worden bediend. Het bestemmingsplan maakt hierin geen onderscheid. Geclusterd wonen voor ouderen kan binnen de bestaande woonbestemmingen mogelijk worden gemaakt.

De volgende stappen

De bekendmaking van het besluit wordt op 21 juli gepubliceerd en de stukken liggen dan vanaf 22 juli gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geef uw mening

J. Homan

@Aron: ik heb het niet over de overheveling van 20% van het totale woningbouwcontingent in Ravel van middenhuur naar vrije sector maar van sociaal naar vrije sector. Dit i.v.m de €100 miljoen grondopbrengsten die dit de stad extra oplevert en die voor de zeer noodzakelijk kade en bruggen onderhoud kan worden aangewend dat tot tegen de 500 miljoen gaat kosten en dat nog niet gedekt is. Ik zie dus liever de gemeente meer verdienen aan de grondduitgifte op de Zuidas dan dat straks de OZB weer extra verhoogd gaat worden want gratis geld bestaat niet zoals u weet !

J.Homan

Ik ben benieuwd of er voor deze woonwijk vanuit de beoogde hoofddoelgroep gezinnen, echt veel belangstelling is: de sociale woningbouw ( liefst 40%!) komt natuurlijk wel vol want desnoods worden net zoals op IJburg 20 jaar geleden is gebeurd er probleemgezinnen uit andere wijken geplaatst, echter de middenhuur woningen zijn klein en vergeleken met koopwoningen buiten de stad ook duur in de maandelijkse netto lasten dus voor veel verpleegkundigen en onderwijzers ( politieagenten hebben vanuit hun functie eigenlijk nooit belangstelling gehad om de stad te wonen) niet echt aantrekkelijk. Maar 20% vrije sector is natuurlijk helemaal een lachtertje voor een stand die honderden miljoenen tekort komt voor zeer noodzakelijke kade en bruggen onderhoud en simpel hiervan al 100 miljoen zou kunnen binnenhalen door veel hogere grondopbrengsten door omzetting in deze wijk naar 40% vrije sector en nog “maar” 20% sociale woningbouw waar geld op toe moet worden gelegd door grondbedrijf ( grondprijs van standaard maar €15.000 terwijl de kosten van bouwrijpmaken al veel hoger zijn die nu door de vrije sector en kantoren opbrensgt wordt betaald).

Aron

U zegt dat de woningen die onder 'middenhuur' vallen te duur zijn voor mensen met een modaal loon en dat daarom meer woningen overhevelen naar de vrije markt de oplossing zou zijn? Want? Dan worden de woningen opeens een stuk goedkoper? Want dan slaan vastgoedmelkers niet hun slag? De logica ontbreekt.