skip to main content
Bestemmingsplan voor Vivaldi vastgesteld

Vivaldi is de meest zuidoostelijke buurt van Zuidas. Het bestemmingsplan behelst twee kavels: de kavel langs de A10 en het spoor, gelegen tussen het kantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het Van der Valk Zuidas hotel (kavel 13) en de kavel op de hoek van de Antonio Vivaldistraat en Domenico Scarlattilaan van vastgoedontwikkelaar NSI voor de bouw van een duurzaam houten kantoorgebouw. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken hebben we het vorige bestemmingsplan zodanig aangepast dat meer volume met een kantoorfunctie mogelijk is.

Trillingen door het spoor

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 24 december 2020 tot 4 februari 2021 ter inzage, om iedereen de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen. Uiteindelijk kwamen er vijf verschillende zienswijzen binnen. Eén zienswijze heeft geleid tot een technische aanpassing van het plan: ProRail bracht in dat het toekomstige kantoorgebouw geen last mag hebben van trillingen die treinen over het spoor veroorzaken. Om zekerheid te hebben dat dit niet het geval zal zijn, zijn in het bestemmingsplan nadere eisen opgenomen. Het bestemmingsplan is op 27 mei 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Kaartje kavels

Geen aanpassingen

De andere vier zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De eerste was van bewoners en verenigingen in Kop Zuidas, die pleitten voor het verplaatsen van drie maatschappelijke voorzieningen in hun buurt naar de buurt Vivaldi. Over de locatie van deze voorzieningen heeft de gemeenteraad zich echter al eerder uitgesproken. De tweede zienswijze kwam van de Fietsersbond, die aandacht vroeg voor voldoende en veilige fietsroutes in de buurt. Het bestemmingsplan gaat niet over de openbare ruimte, waardoor deze wens niet was te honoreren. Dat neemt niet weg dat we wel werken aan een prettige omgeving voor fietsers en voetgangers. De derde zienswijze kwam van EMA, dat wil dat er tijdens de bouw voldoende aandacht is voor veiligheid en de logistiek rond het eigen kantoor. Dit soort zaken worden niet geregeld in een bestemmingsplan. Wel besteden we hier, uiteraard in nauw overleg met EMA en met het Rijksvastgoedbedrijf (de eigenaar van het kantoor), veel aandacht aan. Deze zaken komen ook terug bij de voorbereiding en de uitwerking van de tender die we uitschrijven voor de ontwikkeling van kavel 13. De vijfde en laatste zienswijze kwam van telecombedrijf KPN, dat vreest dat het mobiele telefoon- en dataverkeer wordt gehinderd door de nieuwe kantoorgebouwen. Hierover is overleg gestart met KPN. Maar het uitgangspunt is dat overal in het land wordt gebouwd en dat KPN zelf verantwoordelijk is voor een goede ontvangst. Daar is kavel 13 geen uitzondering op.

Start bouw

Kavel 13 komt naar verwachting eind 2021 op de markt voor selectie van een ontwikkelaar. De bouw op deze kavel start niet eerder dan in 2024. De andere kavel, van vastgoedontwikkelaar NSI, bevindt zich in de ontwerpfase. Medio 2021 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt start de bouw in de eerste helft van 2022.

Kavel 13

Meer informatie

Hier vindt u de kennisgeving van het bestemmingsplan die is gepubliceerd in de Staatscourant. Het bestemmingsplan kunt u op deze site vinden.

Beroep instellen

Vanaf 4 juni 2021 start de beroepstermijn van zes weken. Beroep tegen het bestemmingsplan staat open voor belanghebbenden, niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een zienswijze hebben ingediend. Beroep tegen het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan staat alleen open voor belanghebbenden.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt op de volgende locaties ter inzage. In verband met corona graag van tevoren bellen voor een afspraak:

  • Het stadsloket van het stadhuis (centrum), Amstel 1, Amsterdam;

Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier: www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

Geef uw mening

Aron

Altijd zo vreemd dat voor elk nieuw projectje het bestemmingsplan herschreven moet worden. Een bestemmingsplan zou toch maximale uitgangspunten moeten stellen gebaseerd op het vigerende stedenbouwkundig plan onafhankelijk van of er een partij nou een actueel plan heeft of niet. Dan weet iedereen op voorhand waar hij aan toe is. Nou snap ik wel dat die stedenbouwkundige plannen door de jaren ook veranderd zijn (ten goede overigens), maar toch. Zou toch veel flexibeler moeten kunnen zou je denken. Niet voor niks dat de omgevingsvisie op de planning staat, hoewel dat ook niet de heilige graal is. Wellicht interessant om daar ook eens een artikeltje aan te wijden hoe dat in z'n werk zou gaan voor Zuidas?

Annick | Zuidas Amsterdam

Beste Aron, Ik heb je idee geopperd bij de redactie. Ze gaan er mee aan de gang. Dank je wel.