skip to main content
Bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld door gemeenteraad Amsterdam

Alle partijen stemden in met het Bestemmingsplan dat de ruimtelijke vertaling is van eerder genomen besluiten en waarmee de uitbreiding van het station, extra infrastructuur voor openbaar vervoer en inrichting van de ruimte op de tunnel mogelijk worden gemaakt.

Op 18 maart ondertekende de minister al het Tracébesluit waarmee de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en de aanpassingen aan de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden geregeld. Met het vaststellen van het Bestemmingsplan en het Tracébesluit zijn de genoemde aanpassingen weer een stap dichterbij.

Eind 2017 de schop in de grond

De komende tijd worden verdere voorbereidingen getroffen om eind 2017 echt te kunnen starten. De aanbesteding voor de contractering van de meest geschikte aannemer loopt en tegelijkertijd worden in het gebied al concrete aanpassingen gedaan. Zo worden bijvoorbeeld wegen vernieuwd en verbreed, kabels en leidingen verlegd en fietsvoorzieningen gerealiseerd. Door dit werk te combineren met al geplande werkzaamheden, wordt de hinder voor de omgeving beperkt. Het is de bedoeling dat begin 2017 de aannemer wordt geselecteerd. De periode daarna wordt gebruikt om de plannen en bouwfasering samen met de aannemer verder aan te scherpen. Het is de bedoeling dat eind 2017 de schop in de grond gaat.

Aandacht voor bouwhinder

In de gemeenteraad en in commissievergaderingen is de inhoud van het Bestemmingsplan en het Tracébesluit uitvoerig aan bod geweest. Er is niet alleen uitgebreid gesproken over de gewenste eindsituatie, maar ook naar de langdurige bouwperiode. Zo’n enorme bouwoperatie in een dichtbebouwd gebied met zowel kantoren als woningen vraagt om zorgvuldigheid en slimheid. Veel aandacht en begrip voor bewoners en gebruikers van de Zuidas tijdens de bouw is van groot belang. Nu al zijn we intensief in gesprek om samen met bewoners en gebruikers te bekijken hoe we de bouwoverlast kunnen beperken. Ook wordt bij de selectie van de uiteindelijke aannemer erg veel aandacht geschonken aan beperking van bouwhinder. Zo wordt gekeken naar onder andere stille bouwmethoden en slimme planningen waardoor het gebied zo min mogelijk hinder ondervindt en zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Het is duidelijk dat de Zuidasbewoners en gebruikers de komende jaren hinder zullen ondervinden van de bouw. Minder goede bereikbaarheid, met name met de auto, en geluidsoverlast op bepaalde momenten zijn niet te voorkomen. Wel wordt er alles aan gedaan om de overlast te beperken. Ook wordt er een loket ingericht waar iedereen terecht kan voor vragen, ideeën, klachten, informatie en schademeldingen.

Aandacht voor Brittenpassage

In de gemeenteraadsvergadering is één motie aangenomen. Deze heeft betrekking op de Brittenpassage, een nieuwe en extra onderdoorgang bij het station die Noord en Zuid met elkaar verbindt. Vanwege de ov-chipkaart in het openbaar vervoer zijn delen van het station alleen toegankelijk met een ov-chipkaart voor trein of metro. Dat geldt ook voor de nieuw te realiseren Brittenpassage. De gemeenteraad hecht veel waarde aan een vrije doorgang en heeft het College van B&W gevraagd om met vervoerders en beheerders van trein en metro het gesprek aan te gaan over de toegankelijkheid van de Brittenpassage.

Reactie op zienswijzen en ter visie legging Bestemmingsplan en Tracébesluit

Voorafgaand aan de vaststelling van het Bestemmingsplan en Tracébesluit kon er gereageerd worden op de ontwerpplannen. In totaal waren er 176 reacties. Alle reacties (zienswijzen) zijn zorgvuldig bekeken en afgewogen. Op iedere zienswijze is in de zogenoemde Nota van Beantwoording een reactie gegeven. Als de zienswijze aanleiding is geweest om de plannen aan te passen dan is dat aangegeven. Mede dankzij de reacties zijn de ontwerpen op een aantal punten verder aangescherpt. Vanaf 12 mei tot en met 23 juni 2016 liggen het Bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het Tracébesluit ter inzage en van 13 mei tot en met 23 juni 2016 kan daartegen beroep worden ingesteld.

Meer informatie

Geef uw mening