skip to main content
Bezwaren tegen Zuidasdok

Deze mate van betrokkenheid is waardevol en houdt ons scherp. Voor Zuidasdok lopen momenteel twee grote procedures, de behandeling van 16 beroepen tegen het Tracébesluit en het bestemmingsplan Zuidasdok en het verstrekken van de kapvergunning voor 14.400 bomen.

Door het project Zuidasdok komen de A10 Zuid, station Amsterdam Zuid en het omliggende gebied er straks anders uit te zien. Deze wijzigingen in de openbare ruimte leggen wij wettelijk vast in een Tracébesluit en een bestemmingsplan. De minister van Infrastructuur en Milieu en de Amsterdamse gemeenteraad zijn akkoord met de plannen, maar niet iedereen kon zich hierin vinden. Na de eerste formele bekendmaking van de plannen, ontvingen we 176 zienswijzen. Met veel indieners zijn we in gesprek gegaan en waar nodig hebben we de plannen aangescherpt. Uiteindelijk zijn er 18 partijen die zich alsnog niet konden vinden in het besluit en beroep hebben ingesteld bij de Raad van State, waarvan nog 16 beroepen resteren voor behandeling. Op 15 en 16 december vindt de behandeling van de beroepen plaats tijdens een openbare hoorzitting bij de Raad van State.

Zorgen

In de beroepschriften worden diverse zorgen geuit over de bouw van Zuidasdok, zoals: hinder en schade als gevolg van de werkzaamheden, veiligheid van omwonenden en wateroverlast als gevolg van een stijgende grondwaterstand. Deze zorgen zijn niet nieuw voor ons, met de meeste beroepsindieners zijn we al een poos intensief in gesprek en proberen we waar mogelijk zorgen weg te nemen en te komen tot oplossingen. Ook in de aanbesteding hebben we veel aandacht gegeven aan het minimaliseren van hinder en de aannemerscombinaties verzocht hiervoor oplossingen aan te dragen.

Bomenkap

Een andere omvangrijke procedure is de aanvraag van een kapvergunning. Voor de realisatie van Zuidasdok moet ruimte worden gemaakt in de openbare ruimte, hiervoor moeten 14.400 bomen worden gekapt. De afgelopen weken heeft het ontwerpbesluit kapvergunning ter inzage gelegen, tot en met 14 december konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Vooralsnog hebben we 17 zienswijzen ontvangen. Hierin wordt onder andere ingegaan op de gevolgen voor de leefbaarheid door het verdwijnen van groen en de wijze waarop de bomen worden gecompenseerd.

Zienswijzen behandelen

De komende periode gaan we alle zienswijzen zorgvuldig doornemen en deze schriftelijk beantwoorden. Het is mogelijk dat naar aanleiding van de zienswijzen één of meerdere aanpassingen worden doorgevoerd in het plan. Mocht de kapvergunning hierna definitief worden verstrekt en belanghebbenden kunnen zich alsnog niet hierin vinden, dan kunnen zij beroep instellen. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Geef uw mening