skip to main content
Zuidas vraagt koepelvergunning water aan

Zuidas heeft deze vergunning aangevraagd bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De koepelvergunning maakt alleen werkzaamheden mogelijk die betrekking hebben op de toename van verhard oppervlak en/of oppervlaktewater. Werkzaamheden met betrekking tot waterkeringen en grondwater vallen niet binnen de koepelvergunning. Hiervoor moet Zuidas apart een watervergunning aanvragen.

Niet meer per werk

Met de koepelvergunning zou Zuidas één vergunning krijgen, die verschillende werkzaamheden mogelijk maakt. Zuidas hoeft dan niet meer per werk een watervergunning aan te vragen, maar kan volstaan met het doen van een zogenoemde ‘melding per werk’ onder de koepelvergunning. Hierdoor kan Zuidas efficiënter en sneller werken. De koepelvergunning heeft een looptijd van acht jaar. Voor de omgeving betekent een koepelvergunning dat niet meer per water-gerelateerd werk bezwaar kan worden gemaakt, zolang de werkzaamheden onder de koepelvergunning vallen. Voor alle overige watervergunningen blijft deze bezwaarmogelijkheid wel bestaan.

Om welk waterwerk gaat het?

De water-gerelateerde werkzaamheden waarvoor Zuidas de koepelvergunning aanvraagt zijn:

  • Aanleggen van verharde oppervlakken;
  • Tijdelijk en permanent dempen van primaire en secundaire wateroppervlakken;
  • Tijdelijk en permanent graven van primaire en secundaire wateroppervlakken;
  • Aanleggen van tijdelijke en permanente dammen en duikers in primaire en secundaire wateroppervlakken;
  • Aanleggen van tijdelijke en permanente bruggen boven primaire en secundaire wateroppervlakken;
  • Aanleggen van oeverbeschoeiing in primaire en of secundaire wateroppervlakken;
  • Plaatsen van kademuren in de beschermingszone van primaire wateroppervlakken.

Andere vergunningen

Behalve een watervergunning op grond van de Keur AGV zijn voor de meeste water-gerelateerde werken ook een of meer andere vergunningen vereist van bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming of een omgevingsvergunning. Voor deze vergunningen blijven de reguliere procedures gelden.

Ter inzage, zienswijzen en bezwaar

De aanvraag van de koepelvergunning ligt van 9 november tot en met 20 december 2023 ter inzage. Binnen deze  periode kan een ieder een zienswijze indienen. Na 20 december 2023 zal Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek op de aanvraag besluiten (de vergunning verlenen of weigeren). Hierna volgt een bezwaartermijn van zes weken.

Telefonisch spreekuur

Op maandag 27 november 2023 organiseren wij tussen 16.00 en 17.00 uur een telefonisch spreekuur over dit onderwerp. Heeft u vragen over wat de (aanvraag) koepelvergunning betekent of hoe de procedure loopt? Dan kunt u tussen 16.00 en 17.00 uur bellen met het Informatiecentrum Zuidas-Zuidasdok via 0800 – 5065. Op dat moment zit een team van specialisten klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook buiten dit spreekuur kunt u uiteraard contact zoeken met ons Informatiecentrum. We proberen uw vraag dan binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Geef uw mening

Hetti Willemse

Het is mij volstrekt onduidelijk waarvoor en waarom de koepelvergunning concreet wordt aangevraagd. Voor welke gebouwen, wegen, plekken op basis van welke democratisch vastgestelde plannen? Het verharden van oppervlak lijkt me tegenstrijdig met gewenst beleid. Het lijkt me ook een terugschroeven van participatie mogelijkheden en daarmee tegenstrijdig aan het coalitieakkoord.

MK

Kan iemand mij vertellen wat dit CONCREET betekent? Over welke werkzaamheden gaat dit, en waar en waarom?

Marlies | Amsterdam Zuidas

De koepelvergunning gaat alleen om werkzaamheden die water-gerelateerd zijn, en waarvoor de gemeente zelf de vergunning aanvraagt (in het gebied werkzame ontwikkelaars/aannemers kunnen geen gebruik maken van de koepelvergunning). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het (tijdelijk) aanleggen van duikers, het (tijdelijk) dempen van water en de aanleg van (tijdelijke) bruggen en dammen. Een tijdelijke dam is bijvoorbeeld aangelegd bij Kapel & Convict in deelgebied Beethoven om bouwverkeer op de juiste locatie te krijgen. Ook het verlengen van de Boelegracht is een voorbeeld van werk dat onder de koepelvergunning zou vallen. Bij alle werkzaamheden aan water waarbij gegraven of gedempt wordt, wordt rekening gehouden met de waterbergingsboekhouding waarin de compensatie van verharding wordt bijgehouden. De inzet van participatie verandert hierdoor niet, participatie over plannen vindt plaats voordat vergunningen worden aangevraagd (bijvoorbeeld bij plannen voor de inrichting van de openbare ruimte). Wat wel verandert is dat bij de koepelvergunning niet meer per water-gerelateerd werk bezwaar kan worden gemaakt, zolang de werkzaamheden onder de koepelvergunning vallen. Omdat het om een koepelvergunning gaat met een looptijd van 8 jaar, is nu nog niet te overzien over welke werkzaamheden het concreet gaat en op welke locaties die zullen spelen. Werk waarvoor in 2024 een watervergunning zou moeten worden aangevraagd, is bijvoorbeeld het vergroten van de Boelegracht.

Copernicus

RUTGER, neem van mij aan dat B&W er geen boten door laat. komen , dat is vervuilend vinden zij net als autos in de stad , maar ieder voorstel wordt getorpedeerd , helaas

Jan Willem

Dat zal wel meevallen, alle pleziervaart moet vanaf 2025 toch al emissievrij zijn, daarbij past het juist in het beleid van de gemeente om de pleziervaart meer te spreiden over de stad. Het is alleen dat het nogal kostbaar is om alle bruggen en/of duikers te verhogen, daarbij mist er een heel stuk water richting de Nieuwe Meer, die verbinding is er helemaal niet, en tot slot zitten er peilverschillen tussen bijv de Amstel en de De Boelegracht van bijna 1,5 meter, dus je zult ook een flinke sluis moeten bouwen. Kortom heel leuk idee, maar kost gruwelijk veel geld.

Rutger

het zou leuk zijn als ze de boelegracht zouden verbinden met de Nieuwe Meer en/of de Amstel. En alle bruggen ophogen zodat je er met een sloep op rondvaartboot doorheen kan. Het is nu allemaal een beetje doods en nutteloos water, geen enkel bootje te zien.

Ferry Wienneke

Je hebt gelijk Rutger, maar dat zal nog een hele klus worden. Rondvaartboten zou planoloog Zef Hemel graag zien, hij wil toeristen naar de randen van de stad. Een museum en bioscopen krijgen we al, we hopen nog op een theater. Meer Horeca en klaar.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Rutger, de koepelvergunning gaat eigenlijk alleen over de concrete werkzaamheden die water-gerelateerd zijn. Het is geen instrument om nieuwe plannen te maken. Maar jouw signaal is duidelijk en ik zal deze doorgeven.

Monique Disselhoff Gribnau

Inmiddels heb ik de waterbergingsboekhouding gevonden.

Monique Disselhoff Gribnau

Het ontbreekt aan een overzicht waar wat gaat gebeuren en wanneer.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Monique, Wij hebben nu nog geen specifiek overzicht van welke water-gerelateerde werkzaamheden wanneer op welke plek gaan spelen de komende jaren. Ben je daar nog naar op zoek?

Copernicus

dat wordt dus een aanslag op de beurs van bewoners , kennelijk was dit bedacht toen ze er aan begonnen , alle hoor zittingen hebben weinig zin , want de kaarten zijn reeds geschud , wederom worden we. voor de gek gehouden in Amsterdam