skip to main content
Ontwerpbestemmingsplan voor twee woongebouwen Beatrixpark

Ontwerpbestemmingsplan voor twee woongebouwen

Beatrixpark Het bestemmingsplan gaat over het zuidelijk deel van het Beatrixpark (door ons ‘Beethoven tweede fase’ genoemd). Het plan is om op twee kavels woningen te bouwen, met voorzieningen op de begane grond (de ‘plint’).

Wat staat er in het plan?

In het plan staat welke bestemming de nieuwe gebouwen krijgen (wonen met voorzieningen in de plint) en onder andere hoe hoog de bebouwing op de kavels mag worden. De hoogten variëren per kavel: maximaal 32 meter +NAP aan de noordzijde en 60 meter en 70 meter +NAP aan de zuidzijde. Verder hebben we de bouw op van een ondergrondse parkeergarage onder de woongebouwen in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen en publieksgerichte en culturele voorzieningen voor de kapel en het convict (gemeentelijke monumenten) die zich in het park bevinden. Ook voorziet het bestemmingsplan in een groenbestemming voor het zuidelijk deel van het Beatrixpark. Deze groene bestemming hebben we in samenspraak met de buurt ontwikkeld.

 

De twee woningbouwkavels aan de rand van het Beatrixpark

Meer groen

Belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de groen voor rood afspraak, die voorschrijft dat er een uitwisseling mag plaatsvinden tussen gebouwen en het park, op voorwaarde dat er evenveel park terugkomt in de definitieve situatie. Met dit bestemmingsplan doen we dat. Er komt zelfs meer groen terug in het gebied. De ontwikkeling van het gebied is nodig om te voorzien in de enorme behoefte aan woningen in Amsterdam – en zeker ook in Zuidas. We willen mooie, kwalitatief goede woningen bouwen. Kwalitatief hoogwaardige woningen op deze plek past binnen de ambities van Amsterdam voor Zuidas. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is veel aandacht gegeven aan de aansluiting op de omgeving, zoals de omringende bebouwing, het Beatrixpark en de omringende infrastructuur.

Hoger bouwen

De twee kavels worden omringd door het Beatrixpark, liggen dicht op woon- en werkgebouwen die al in de buurt staan en dicht bij de ringweg A10. Deze ‘dichtheid’ vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie kavels te bebouwen. We hebben zowel de omgevingsaspecten als de belangen en voorkeuren van de omgeving meegewogen in het conceptbestemmingsplan. Dat heeft ertoe geleid dat wij voorstellen om niet meer dan twee kavels te bebouwen. Dit versterkt de relatie met het park en zorgt ervoor dat meer groen kan worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de woningbouwopgave voor heel Zuidas hetzelfde blijft. Met als gevolg dat we op twee kavels evenveel woningen gaan bouwen als aanvankelijk op drie kavels. Dit heeft gevolgen voor de bouwhoogte op kavel 6&7 (zie kaart), die daardoor hoger wordt. Daarbij is wel rekening gehouden met voldoende zon op de omringende bebouwing en openbare ruimte.

Zorgen

Natuurlijk zijn er zorgen over onze plannen. Amsterdam, dus ook Zuidas, groeit door en daarmee neemt de druk op de schaarse ruimte toe. Ook de ontwikkeling in het zuidelijk deel van het Beatrixpark draagt daaraan bij. Bewoners vragen zich af of Zuidas leefbaar blijft. Uiteraard doen wij daar ons uiterste best voor. We voeren al enige tijd samen met bewoners over de wenselijkheid van de bebouwing en over zorgvuldige inpassing. Deze gesprekken zullen we ongetwijfeld voortzetten.

Geef uw mening

arthur goulooze

absoluut goed informatief artikel !