skip to main content
Verkiezingsdebat: Zuidas groener, cultureler en bereikbaarder

Dat was de belangrijkste oogst van het verkiezingsdebat dat Pakhuis De Zwijger organiseerde in het circulaire paviljoen Circl, op het Mahlerplein in Zuidas. Vijf politieke partijen deden eraan mee, onder de titel ‘De toekomst van Zuidas’. Afgaande op de inbreng van de partijen stevent Amsterdam af op een bijna raadsbrede coalitie. Er zat niet al te veel licht tussen de standpunten van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Alleen het CDA, dat bij de verkiezingen ook de Woon- en Erfpachtpartij vertegenwoordigt, liet een enigszins afwijkend geluid horen. De SP was ook uitgenodigd, maar verhinderd.

Duurzaam bereikbaar

Twee thema’s stonden centraal: bereikbaarheid en leefbaarheid. Eline Kik stelde namens de Green Business Club Zuidas de centrale bereikbaarheidsvraag: hoe maken we Zuidas op een duurzame manier bereikbaar? Ze vertelde ook wat de GBC Zuidas zelf al onderneemt: van deelfietssystemen, het stimuleren van elektrische auto’s, het verbeteren van de elektrische laadpalen infrastructuur tot een (hopelijk binnenkort te sluiten) overeenkomst over stadsdistributie. ‘Daar zijn we natuurlijk heel blij mee’, zei Rutger Groot Wassink van GroenLinks.

Minder auto’s

Maar hij wilde meer. ‘We willen het ook hebben over verlaging van de maximumsnelheid op de ring A10 Zuid, ondanks dat we daar als gemeente niet over gaan. En we willen dat auto’s minder beslag leggen op de openbare ruimte. Minder parkeerplaatsen dus.’ De andere deelnemers aan het debat waren het met Groot Wassink eens. Paul Slettenaar van de VVD stelde dat autogebruik in Zuidas duurder gemaakt (‘goed beprijzen’) kan worden, ‘zeker omdat er in dit gebied zo ontzettend veel alternatieven zijn voor de auto’. Ook Sebastiaan Capel van D66 en Hendrik Jan Biemond van de PvdA (‘Ik wil over tien jaar parkeergarages zonder auto’s en gevuld met fietsen’) sloten zich hierbij aan. Alleen Jacques Klok van het CDA zag niets het ontmoedigen van de automobiliteit: ‘Ieder gezin heeft recht op een auto en op een parkeerplaats’, stelde hij.

Directeur Olivier Otten van Hello Zuidas vertelt over zijn toekomstbeeld van Zuidas. Daarachter v.l.n.r. Rutger Groot Wassink, Paul Slettenaar, Henrik Jan Biemond, Sebastiaan Capel en Jacques Klok

Fietspaden

Vanuit het publiek kwam de luide roep om meer ruimte voor fiets en voetganger. ‘Ik wil de Daklaan terug!’, riep een van de aanwezigen. De Daklaan komt er ook, namelijk in de vorm van het groene DokDakpark. Maar de oost-westfietsverbinding die aanvankelijk gepland stond, maakt daar om financiële en technische redenen geen deel meer van uit. Een aantal deelnemers maakte duidelijk dat zuid-noordfietsroutes nog belangrijker zijn, om de verbinding tussen Buitenveldert, Zuidas en de binnenstad te versterken. Zuidas moest twintig jaar geleden een bijdrage leveren aan het ‘helen van het stedelijk weefsel’, maar fungeert nu als een ‘puist’ die dat juist belemmert, merkte een aanwezige op. Slettenaar zei dat er in de crisis keuzes zijn gemaakt die de noord-zuidverbinding niet gemakkelijker maken (zoals het bovengronds houden van station Amsterdam Zuid), maar, zo zei hij, ‘ik ga me ervoor inspannen dat er alsnog betere verbindingen komen’.
Vrijwel alle partijen schaarden zich achter de stelling dat een komend college van B&W moet investeren in vrij liggende fietspaden. Ook het idee dat geherinvesteerd moet worden in een fijnmazig openbaar vervoernetwerk vond brede weerklank onder de aanwezige partijen.

Cultuur in nieuw grootstedelijk hart

Het thema leefbaarheid leverde een baaierd aan onderwerpen op. Directeur Martin Berendse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hield een vurig pleidooi voor een nieuwe Centrale OBA in Zuidas. Hij wilde Zuidas nadrukkelijk niet zien als ‘het gebied met het vraagstuk: hoe zorg je ervoor dat mensen van buiten er ook eens een hapje komen eten. Ik zie Zuidas als het gebied waar, na 400 jaar Amsterdamse ruimtelijke ontwikkeling, een nieuw grootstedelijk hart ontstaat. Met alle culturele, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen die daarbij horen.’ Meer cultuur in Zuidas kon op brede steun rekenen onder de aanwezige politici.

‘Zwarte daden’

Voor andere aanwezigen bleek leefbaarheid vooral te maken te hebben met beter onderhoud van de openbare ruimte (iedereen eens), met ruimte voor dieren, met wind en vooral met groen. ‘U offert een deel van het Beatrixpark op aan woningen. Groene woorden, zwarte daden’, beet een aanwezige de politici toe. Capel zei dat de ‘zwarte daden’ dan niet alleen zijn gepleegd door het huidige college, maar ook door zijn voorgangers, waaronder het college dat in 2007 het uitvoeringsbesluit nam waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Tot slot kwam de kap van 14.400 bomen ten behoeve van Zuidasdok aan de orde. Iemand riep dat dit besluit moet worden teruggedraaid. Daar zagen de partijen niets in. ‘We kunnen niet over de rug van de bomen het Zuidasdok tegenhouden’, zei CDA/Erfpachtpartij-voorman Klok. Maar dat er voor de te kappen bomen evenveel of meer groen moet terugkomen, daarover was iedereen het eens.

Geef uw mening