skip to main content
Wat vindt u van het bestemmingsplan Kop Zuidas?

De gemeente wil van Kop Zuidas – het gebied in het noordoosten van Zuidas, grenzend aan de Rivierenbuurt – een buurt maken waar mensen prettig wonen, werken, verblijven en recreëren. In het gebied zijn de afgelopen jaren al verschillende gebouwen gerealiseerd zoals een ROC, een culinaire vakschool, een stadsdeelkantoor, woningen, een hotel, detailhandel en enkele horecagelegenheden. Deze bestaande situatie wordt in het bestemmingsplan opgenomen. Voor de verdere ontwikkeling van het gebied biedt het bestemmingsplan vooral veel ruimte voor woningen, aangevuld met kleinschalige voorzieningen. Langs de A10 is er daarnaast nog ruimte voor kantoren. In de openbare ruimte is centraal in het gebied een plein voorzien, het Hogelandplein, en aan de rand (langs de Kleine Wetering) een groot park.

Gesprekken en aanpassingen

Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan hebben we meerdere malen gesproken met omwonenden, ondernemers en belangengroepen over de invulling van het plan. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat het plan op verschillende punten is aangepast om tegemoet te komen aan wensen van belanghebbenden. Bijvoorbeeld om te zorgen voor een betere bezonning van de bestaande en nieuwe bebouwing. En meer ‘luchtigheid’ in het plan door verplichte onderbrekingen van langere straatwanden.

Zienswijzen

Nu heeft het College van Burgemeester en Wethouders het ‘Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018’ vrijgegeven. Dit betekent dat het plan zes weken ter inzage ligt, zodat u nogmaals uw mening kunt geven over het gehele plan of over onderdelen daarvan. Deze ingediende ‘zienswijzen’ worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld is het bestemmingsplan de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Waar?

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 ligt voor u klaar bij Stadsdeel Zuid (President Kennedylaan 923) en bij het Stadsloket Centrum. Het plan is ook online beschikbaar. U heeft tot en met 9 mei de tijd om een zienswijze in te dienen.