skip to main content
Bestemmingsplan voor Kop Zuidas vastgesteld

Het bestemmingsplan voor Kop Zuidas, het meest oostelijke deel van Zuidas grenzend aan de Rivierenbuurt,maakt het mogelijk om woningen, kantoren en diverse (kleinschalige) voorzieningen te realiseren in de zuidelijke punt van het gebied. Ook blijft er veel ruimte voor groen in de openbare ruimte en komt er een centraal plein in het gebied.

Omgeving nauw betrokken

Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan is de omgeving nauw betrokken. De eerste bijeenkomst vond plaats in februari 2017, de tweede in maart 2017. Mede op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomsten maakten we een eerste concept, dat we in september 2017 eveneens bespraken met betrokkenen in de buurt.

Aanpassing

Dit alles leidde tot het ontwerp-bestemmingsplan, waarop iedereen vanaf eind maart tot 9 mei 2018 zienswijzen kon indienen. Vijf belanghebbenden deden dat. Ze leidden tot aanpassing van het plan, bijvoorbeeld om het zicht en de lichtinval (bezonning) voor de bestaande bebouwing nog sterker te waarborgen. Dit bestemmingsplan is op 19 september door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied

Beroep instellen

Vanaf 5 oktober 2018 start de beroepstermijn van zes weken. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Ditzelfde geldt voor het bijbehorende besluit om hogere geluidwaarden toe te staan. Dit is nodig om hier woningbouw mogelijk te maken.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan en het besluit om hogere geluidwaarden toe te staan, liggen hier ter inzage:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.
    Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.
  • Het Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam.
    Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.
  • Of online via deze link.

Geef uw mening

Marlies | Amsterdam Zuidas

De discussie over een kerk in dit gebied speelde een paar jaar geleden. In het bestemmingsplan dat nu is vastgesteld is geen ruimte opgenomen voor een kerk.

r vd paverd

En hoe is het met de Moeder Maria kerk?