Duurzaamheid Zuidas Ontwikkelt

Groenonderzoeken voor Verdi

Op dit moment werken we aan plannen voor de ontwikkeling van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. Daarbij kijken we specifiek naar de natuurwaarden die in het gebied aanwezig zijn.

Door de ligging aan de rand van Amsterdam is Verdi een plek waar het landschap en de stad elkaar ontmoeten. Delen van het groen horen bij de ecologische hoofdstructuur, en vormen belangrijke (foerageer-)gebieden voor vleermuizen, vogels en andere kleine diersoorten. Het betreft een waterrijk gebied met bosschages, afgewisseld met een meer open landschap. Ook komen er diverse bomenrijen en boomzones voor, met een redelijk grote variatie aan soorten. Bomen hebben hier jarenlang de ruimte gehad om ongestoord tot wasdom te komen. De bomenrijen langs de Amstelveenseweg en het IJsbaanpad behoren tot de Amsterdamse hoofdbomenstructuur.

Het voormalige Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad
Gebouw Tripolis Foto: Jan Vonk

Pijler Vergroenen

We werken momenteel plannen uit voor de ontwikkeling van Verdi, waarin we zorgvuldig rekening houden met deze unieke kenmerken. We doen dat in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden in het gebied, én met andere Amsterdammers. De drie pijlers van deze plannen zijn vergroenen, verdichten en verbinden. Om de pijler ‘vergroenen’ verder uit te werken, doen we een aantal onderzoeken zoals het natuuronderzoek, bomenonderzoek en wateronderzoek.

Bomenonderzoek

Een van die onderzoeken is een Bomen Effect Analyse die door een extern onderzoeksbureau is uitgevoerd. Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Verdi is namelijk behoud van zoveel mogelijk bomen. We inventariseren alle bomen in het gebied. Daardoor krijgen we inzicht in de huidige boven- en ondergrondse conditie en levensverwachting. Zo kunnen we beoordelen of ze verantwoord te behouden of in te passen zijn. Ook geeft dit inzicht in de huidige kwaliteit en samenstelling van het bomenbestand en op welke locaties we het groen kunnen versterken.

Groen en water in Verdi, begin november 2018 Foto: Jan Vonk

Milieu Effect Rapportage

Naast het bomenonderzoek voeren we ook andere milieuonderzoeken, uit zoals het natuuronderzoek, wateronderzoek en verkeersonderzoek. Zo kijken we hoe we bestaande natuurwaarden kunnen versterken. Maar ook op welke manier gebouwen ontwikkeld kunnen worden zodat ze geluid afschermen. De resultaten van al deze onderzoeken komen samen in de Milieu Effect Rapportage (MER). De MER laat zien welke ontwikkelingen uit oogpunt van milieu haalbaar zijn. Deze rapportage is daarmee een belangrijke bron bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied. Er gaat nog een andere nota aan de MER vooraf: de zogeheten Nota Reikwijdte en Detailniveau. Die beschrijft wat er allemaal ten behoeve van de MER onderzocht gaat worden.

Bewoners van Verdi Foto: Jan Vonk

Hoe gaat het verder?

Al met al dus heel wat onderzoek, alleen al voor de pijler ‘vergroenen’. Dat neemt niet weg dat we het tempo er behoorlijk in hebben. Naar verwachting wordt het college van Burgemeester & Wethouders in het eerste kwartaal van 2019  gevraagd om de Investeringsnota Verdi Deelplan 1 formeel vrij te geven voor inspraak. Tegelijkertijd wordt ook de Nota Reikwijdte en Detail ter inzage gelegd. Ook vragen we het college om de Projectnota Verdi vrij te geven, zodat we die informeel kunnen bespreken met u. In de Projectnota staat hoe we het gebied willen gaan ontwikkelen.

Het blauw omlijnde gebied is Verdi, de gele lijn geeft de grens aan van Deelplan 1

Nieuwe bijeenkomst

Rond die tijd organiseren wij een opnieuw een bijeenkomst voor alle betrokkenen om toe te lichten hoe de inbreng uit de participatie is verwerkt in de plannen. Ook de onderzoeksresultaten lichten we dan toe. Na de inspraak termijn wordt de investeringsnota definitief gemaakt. Beide nota’s leggen we vervolgens voor aan het college. Het college is bevoegd om een besluit te nemen over de projectnota. De investeringsnota voor Deelplan 1 wordt uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd.  Na deze besluiten gaan we de plannen verder uitwerken en detailleren. Ook hierbij betrekken we de omgeving.

Reacties

Vond u dit artikel nuttig?

%Nuttig
van de mensen vonden dit nuttig.

Geef uw mening

Hou me op de hoogte van reacties op dit artikel

17 februari 2019 | 10:34

j.p.jongkind

En hoe staat met de volkstuinen langs de spoorlijn? Zie de verslagen van 9 en 16 april 2018 en waarom wordt het bestuur van de Groenlijn dus de volkstuinen niet op de hoogte gebracht t.a.v. bijeenkomsten over deze groene tuintjes? dit terwijl jullie gewoon door gaan!!!! Ook erg vreemd dat ik vorig jaar mijn bijdrage geleverd heb en dan niets meer hoor!!!

Schrijf een reactie
0
+1
19 februari 2019 | 17:07

Redactie | Amsterdam Zuidas

beste J.P. Jongkind,
Sinds april 2018 zijn er nogal wat bijeenkomsten over Verdi geweest. U vindt er behoorlijk veel over op deze website. We zijn nog steeds in gesprek over ontwikkelrichtingen voor het gebied. We doen dat in zo goed mogelijk overleg met belanghebbenden. Begin april 2019 volgt een bijeenkomst waarbij ook u van harte welkom bent. Geef uw emailadres even door (dat is niet bij ons bekend, anders had u al uitnodigingen ontvangen voor een van de eerdere bijeenkomsten) aan contact@zuidas.nl, dan krijgt u een uitnodiging.

Schrijf een reactie
0
+1
Foto van Redactie | Amsterdam Zuidas
8 januari 2019 | 09:28

dik van mourik

Is er ook gekeken naar de verbinding met hoofdgroenstructuur Beatrixpark en Amstel met name inzake het behoud en groei van klasse 1 bomen?

Schrijf een reactie
+1
9 januari 2019 | 12:25

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hi Dik, in de boomonderzoeken voor Verdi kijken we naar behoud en groei van de grotere bomen (1e orde/ klasse). Ook kijken we naar de hoofdgroenstructuur. In het stadium van het project waar we nu zitten kijken we nog niet naar de verbinding van de hoofdgroenstrucuur met andere gebieden. Wel denken we na over welke plek Verdi inneemt in Amsterdam, maar dit grotere schaalniveau komt in een later stadium van het project aan de orde.

Schrijf een reactie
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
7 januari 2019 | 12:53

Roland Postma

IK ben erg benieuwd naar dit bomen effect onderzoek. Waarom staat dat niet op de site?

Schrijf een reactie
2
+1
11 januari 2019 | 17:27

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Roland, het bomen effect onderzoek wordt momenteel afgerond. Het onderzoek wordt openbaar na het collegebesluit dat volgens de planning half februari wordt genomen.

Schrijf een reactie
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
20 december 2018 | 15:12

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste heer/mevrouw Raukema, Er is inderdaad een verschil tussen de hoofdgroenstructuur en de hoofdbomenstructuur. De hoofdgroenstructuur bevat gebieden met de functies groen en groene recreatie. Dit zijn bijvoorbeeld parken, maar ook begraafplaatsen.
De hoofdbomenstructuur zijn de doorgaande structuren van bomen langs (hoofd)wegen en waterlopen. In de hoofdbomenstructuur is planologisch vastgelegd welke bomen beeldbepalend zijn voor de stad.
Meer informatie over groen vindt u ook op: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/hoofdgroenstructuur/

Schrijf een reactie
+1
Foto van Marlies | Amsterdam Zuidas
20 december 2018 | 07:51

Peter Wessels

het stelt me ZEKER nog NIET tot rust.

Schrijf een reactie
2
+1
19 december 2018 | 18:00

A.M. Raukema

Ik weet wel van de hoofdgroenstructuur, maar heb nog nooit van de hoofdbomenstructuur gehoord…

Schrijf een reactie
1
+1
20 december 2018 | 12:57

adri burgmeijer

die bestaat echt, tenminste er wordt aan gewerkt, aldus: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/amsterdam-zuinig/

Schrijf een reactie
+1