skip to main content
Belangrijke documenten voor ontwikkeling Verdi ter inzage

Het belangrijkste document is de concept-Investeringsnota voor deelplan 1 Verdi. Dit deelplan gaat over het noordoostelijk deel van Verdi tussen de A10, het Burgerweeshuispad, de Stadiongracht en de Amstelveenseweg. Ook de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen) hoort bij deelplan 1 Verdi (zie afbeelding hieronder, de rode lijn). Het college heeft de concept-Investeringsnota Deelplan 1 vrijgegeven voor inspraak met de concept-Projectnota en de verkennende milieuonderzoeken als bijlagen. Tevens heeft het college de concept-Notie Reikwijdte en Detail vrijgeven voor inspraak. Deze conceptnotitie is een eerste stap naar de milieueffectrapportage die voor het gebied moet worden gemaakt. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft inzicht in de ontwikkelingen die we voorzien, beschrijft welke thema’s we ten behoeve van de milieueffectrapportage onderzoeken en hoe we dit onderzoek gaan doen.

Het Verdi-gebied ligt binnen de blauwe lijn. De concept-Investeringsnota Deelplan 1 gaat over het gebied binnen de rode lijnen

Wat eraan vooraf ging

In november 2017 stelde het college van B&W de Principenota voor het gebied Verdi vast. In deze nota wordt voorgesteld om  het gebied verder te ontwikkelen door te verdichten (toevoegen van woningen, kantoren en voorzieningen), te verbinden (zorgen voor een goede bereikbaarheid) en te vergroenen (vooral door in te zetten op de kwaliteit van groen). Als vervolg op dit besluit hebben wij in 2018 een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen van het gebied Verdi, onder meer in april 2018 en in mei en juni 2018. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden en de verschillende belangen van de huidige bewoners, gebruikers en ondernemers in het gebied. Ook andere Amsterdammers vroegen we naar hun mening. Bij elkaar leverde dit waardevolle inbreng op, die zo goed mogelijk is verwerkt in de concept-Projectnota en de concept-Investeringsnota die nu ter inzage liggen. Hoe we belangen en meningen hebben verwerkt, kunt u lezen in het eerste document dat als een van de bijlagen onderaan deze pagina staat.

Het IJsbaanpad, bij de kruising met de Amstelveensweg en de Fred. Roeskestraat

Hoe verder?

De vrijgegeven documenten liggen van 7 maart tot en met 17 april 2019 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze op concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau indienen. U kunt de stukken inzien op de volgende adressen:
– Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, 1011 PN  Amsterdam
– Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ  Amsterdam.
Kijk voor de openingstijden op www.amsterdam.nl.
Uiteraard kunt u de stukken ook digitaal raadplegen. U vindt ze terug onderaan deze pagina en op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de concept-Investeringsnota en de concept-NRD naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres:

Amsterdam Zuidas
Team Verdi
Postbus 79092
1070 NC  Amsterdam

Zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via contact@zuidas.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0800-5065.

De concept-Projectnota Verdi is een bijlage bij de concept-Investeringsnota Deelplan 1 Verdi zodat deze als achtergrondinformatie kan dienen bij de beoordeling van de concept-Investeringsnota Deelplan 1 Verdi. Op de concept-Projectnota Verdi kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Voorafgaand aan de vaststelling van de toekomstige Investeringsnota(‘s) voor de andere deelplannen, wordt een participatietraject georganiseerd waarbij voor die deelplannen de diverse punten uit de Projectnota met de omgeving worden besproken.

Geef uw mening

Han

Jammer dat de hoogte van de Marathon toren wederom niet gerespecteerd wordt als hoogst object met ontwikkelingen die zo dicht bij het Olympisch stadion worden gerealiseerd. Is de vergissing van het 'Sporthotel' nu maatstaaf geworden. De toegangen van de ondergrondse parkeergarages ten noorden van het IJsbaanpad kun je beter samenvoegen tot een en een ingang en een uitgang maken in de parkeer/laadlosstrook ten zuiden van het twee-richtingen fietspad. Het kruizen van het te realiseren tweerichtingen fietspad gaat een hoop problemen opleveren in de huidige schetsen. Het plan wordt wel flink volgepropt met vollumes met plinten die direct aan het trottoir grensen., jammer van de ruimtelijke beleving.

Herman

Deelplan 1 met het venster ziet er gaaf uit. Ik als woonboot bewoner zal het toejuichen als iets als het venster langs de hele ring wordt doorgetrokken t/m (over) het Frans Otten stadion heen. Dit zorgt voor minder A10 geluid en vooral voor minder fijnstof in het gebied. Ik veeg regelmatig het zwarte vieze roet van mijn buitenmeubels af.

JOYze

Waarom kreeg Zuid As VERDI erbij.......

JOYze

Feitelijk dient VERDI zich verre te houden van De Nieuwe Meer wat als recreatiegebied een eigen invulling creëert met het RONDJE OM DE NIEUWE MEER

JOYze

Rondje om De Nieuwe Meer is het hele gebied A'damse BOS. Er zijn allanger 2 pont verbindingen en een prima ophaalbrug bij oud Schiphol. Doel = relaxt recreeren. Dwz beslist geen extra brug a/h begin van De Nieuwe Meer.

JOYze

Door alle A'dammers bij de enquete te betrekken valt de massale kritiek v/d direct omwonenden in het water.

JOYze

Evaluatie v/d enquêtes lijken meer op een verbloeming van meer nadruk op verstening ipv 't versterken van natuurwaarde

Aron

Mijn inbreng: veel te magertjes. Er moet meer gebeuren. Weg met inefficiënt Tripolis-gebouw. Weg met stad-onwaardig Zuiderhof die de stad compleet aan de groene zijde onttrekt. Haal ook die kantoren in het water weg. Trek de De Boelelaan door. Zet op vrijgekomen gronden ruimtelijk efficiënte gebouwen in hoge dichtheden (a la Zuidas…) waar de verloren bedrijfsruimtes worden opgevangen. Maak de waterranden toegankelijk voor voet- en fietsgangers en recreatie. Reserveer daarbij ook nog eens ruimte voor een mogelijk geheractiveerde tramlijn vanuit Amstelveentramlijn op het tramspoor, met ruimte voor een aansluiting thv kruispunt Amstelveenseweg/De Boelelaan. Dan ben je pas je stedelijke en duurzame doelen aan het verwezelijken. Zie: https://i.imgur.com/LO4lEpz.gif

Redactie

Beste Aron, we hadden je nog niet gecomplimenteerd met je indrukwekkende gifje. Knap werk en goeie illustratie van jouw visie op het gebied. Bedankt daarvoor. Wij zijn al geruime tijd volop in gesprek over de toekomst van Verdi. Daarbij zoeken we een balans tussen wat het gemeentebestuur ons opdraagt en wat belanghebbenden in het gebied (maar ook andere Amsterdammers) graag willen. De uitkomst staat nog niet vast, maar zo rigoureus als jij voorstelt, zal het niet worden. Neemt niet weg dat we je mening en inspanning zeer waarderen.

J.Homan

Ik ga ervan uit dat de geluidschermen die vanwege de geluidsbelasting ter hoogte van het deelplan Verdi langs de A10 gaan worden geplaatst nu eens of geheel met groen zijn bekleed (Bijv van kokosmatten met mos en klimops ) en dus meteen vrij ongevoelig voor graffiti geklieder worden gemaakt of dat er op kosten van de gemeente een jaarlijkse post schoonmaak geluidschermen wordt meegenomen;Rijkswaterstaat doet dit helaas niet voor eigen rekening en daarom heeft bijv de gemeente Landsmeer bij een recent gebouwd transparant doorzichtig geluidscherm langs de A 10 Noord Rijkswaterstaat jaarlijks budget toegezegd om het zoveel mogelijk vrij van graffiti te houden. Ik hoop dat dit wordt meegenomen in de verdere besluitvorming en begroting van Verdi want op een graffiti verloedering zoals bijv. de nu 15 jaar geleden langs de A10 West oorspronkelijke transparante geluidschermen hebben ondergaan zit een topgebied als de Zuidas niet te wachten ( of wel?) !

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste J. Hofman, excuus voor het late antwoord. De geluidschermen van de A10 worden zowel aan de wegzijde als de omgevingszijde over de volledige hoogte en breedte met beplanting begroeid. Ter hoogte van de bruggen en viaducten worden de geluidschermen aan de buitenzijde van de A10 uitgevoerd in transparant glas zodat er zicht is op de omgeving. Hierdoor zal het risico op graffiti klein zijn.

roland postma

Wel raar dat concept-Investeringsnota Deelplan 1 niet bij de documenten zit terwijl jullie dit juist noemen.

Redactie

Het probleem is opgelost, het document staat bovenaan de lijst.

Redactie Zuidas

Bij deze alvast een <a href="https://ucarecdn.com/3d6ab7f3-169a-4191-ad05-a55473fdeccd/verdiconceptInvesteringsnotadeelplan1.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">link</a> naar het document.

Redactie

Dat is razendsnel gezien Roland. Bedankt, onze fout. Er gaat technisch iets mis met uploaden. We proberen het nog.