skip to main content
Start ‘Kop Zuidas-gesprekken’ met de omgeving

Op 16 februari vindt de eerste bijeenkomst van de ‘Kop Zuidas-gesprekken’ plaats. Die gesprekken moeten leiden tot een nieuwe stedenbouwkundige invulling en inrichting van de openbare ruimte.

Wat is het doel van de ‘Kop Zuidas-gesprekken’?

Frank: “Onze wens is om een prettige buurt te ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat we goed kijken wat we daarvoor nodig hebben en wie daaraan kan bijdragen. We hopen dat de gesprekken heel veel ideeën opleveren. Die kunnen we natuurlijk niet allemaal verwerken, maar we zorgen er zo wel voor dat we alle belangen kennen. Voor de ‘Kop Zuidas-gesprekken’ zijn vertegenwoordigers van onze stakeholders (zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen) persoonlijk uitgenodigd. Zo kunnen we goede en openhartige gesprekken hebben over de nieuwe stedenbouwkundige invulling van Kop Zuidas.”

Jouke: “Wij hopen meningen te horen over de voorzieningen die nodig zijn in het gebied, hoe de inrichting van de openbare ruimte eruit kan zien en hoe we met het parkeren voor bezoekers moeten omgaan. Daarnaast willen we samen met stadsdeel Zuid en de deelnemers formuleren wat nodig is om een omgeving te ontwikkelen waar bewoners zich thuis voelen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar kunnen ontmoeten en zich samen kunnen inzetten voor hun buurt.”

The Square in Kop Zuidas

Waarom een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas?

Jouke: “In 2010 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Zuidas vastgesteld. In een bestemmingsplan staat waar en wat mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Voor het zuidelijk deel van Kop Zuidas is het bestemmingsplan inmiddels niet meer actueel. Het Joop van den Ende theater komt er bijvoorbeeld niet meer. Het oude plan biedt ook onvoldoende ruimte voor woningbouw en aan woningen hebben we nu juist grote behoefte. Uit gesprekken met verschillende marktpartijen blijkt ook dat er minder behoefte is aan grootschalige voorzieningen in dit gebied. Om andere ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten we dus een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas opstellen.”

Hoe zien jullie de Kop Zuidas-ontwikkeling voor je?

Frank: “Kop Zuidas is een van de plekken die behoort tot de gebiedsontwikkeling Zuidas (Visie Zuidas 2016). De ligging van Kop Zuidas – naast de levendige Rivierenbuurt en het groene Amstelgebied – geeft het gebied een uniek karakter. We willen een duurzame wijk ontwikkelen. Een gezonde, groene en energieneutrale leefomgeving. Het wordt ook een waterneutrale wijk, waarbij de openbare ruimte regenbestendig wordt ingericht met veel ruimte voor groen.

Maar voordat we veel nieuw groen kunnen aanplanten, moeten eerst bestaande bomen worden gekapt of verplant. Het idee is om een oeverpark te maken langs het water en het centrale plein in Kop Zuidas een groen karakter te geven. Door watervertragende groenstroken (regenwater wordt minder snel afgevoerd) te maken, kan een flinke bijdrage worden geleverd aan een klimaatbestendige en groene stad.”

Jouke: “Kop Zuidas wordt in fasen ontwikkeld. De eerste stap is de zogenaamde A10-strook. Het is de bedoeling dat daar voornamelijk kantoren en (kleinschalige) voorzieningen worden gerealiseerd. Dit helpt het gebied daarachter af te schermen van verkeersgeluid.”

Hoe worden de resultaten zichtbaar?

Frank: “We willen een bestemmingsplan dat met huidige en zo mogelijk toekomstige bewoners, bedrijfsleven en gebruikers tot stand is gekomen. Daarmee wordt het een bestemmingsplan dat kan rekenen op een breed draagvlak. Om na te gaan of dit daadwerkelijk lukt, organiseren we ook een informatiebijeenkomst, waarin we laten zien hoe de resultaten van de Kop Zuidas-gesprekken in het conceptbestemmingsplan zijn verwerkt. Ook leggen we uit welke afwegingen zijn gemaakt. Met artikelen op deze website doen wij verslag van de voortgang.”

Jouke: “Daarna volgt de besluitvorming over en ter visielegging van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas. Hier is een inspraakperiode aan gekoppeld voordat het definitieve plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit alles moet plaatsvinden rond de zomer en in het najaar van 2017.”

Geef uw mening