skip to main content
Rapportage Zuidasdok over tweede helft 2022

In de tweede helft van 2022 is volop doorgewerkt aan de bouw van de extra stationspassage, de Brittenpassage. In de zomer van 2022 heeft bouwcombinatie Nieuw-Zuid de fundering voor de laatste twee dakdelen onder de treinsporen gerealiseerd. In augustus 2023 worden deze dakdelen op hun plek geschoven en daarna kan het uitgraven van de Brittenpassage starten. Door deze succesvolle operatie mag de aannemer ook verder met de tweede fase van de stationsvernieuwing, waarvan de voorbereidingen inmiddels zijn gestart. Overigens konden niet alle werkzaamheden die voor de tweede helft van 2022 waren gepland tijdig doorgaan. Dat kwam bijvoorbeeld doordat er met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geen tijdige overeenstemming was over het valbereik tijdens hijswerkzaamheden. Na intensief overleg zijn hierover inmiddels werkbare afspraken gemaakt. Ook zijn in de tweede helft van 2022 werkzaamheden uitgevoerd aan de trein-tv-systemen, camera’s, het dynamisch reizigersinformatiesysteem, omroep, intercom, wachtvoorzieningen en CBTC (Communications-based train control). Deze werkzaamheden zijn succesvol verlopen.

Knooppunt De Nieuwe Meer

Op 16 november 2022 is de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer gegund aan bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans). De gunning kon plaatsvinden nadat op 14 november 2022 het aanvullende budget voor Zuidasdok was toegekend. Ten opzichte van de prognose in de eerste halfjaarrapportage van 2022 is aanvullend 99 miljoen euro nodig voor deze gunning. Dekking vindt plaats conform de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst en in de nadien gemaakte afspraken tussen het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. TriAX kan nu verder met het inrichten van de uitvoeringsorganisatie en het uitwerken van het voorlopig ontwerp. In november 2022 heeft Equans, vooruitlopend op het hoofdcontract met TriAX, de bediening van de Schinkelbrug verplaatst naar een tijdelijke bedienkeet bij de Nieuwe Meersluis. Sinds 13 december vindt de bediening van alle bruggen op afstand plaats.

Tunnel

In de verslagperiode is de aanbesteding van de ondertunneling van de A10 Zuid verder voorbereid. Op een druk bezochte bijeenkomst in september konden potentiële aannemers kennisnemen van het contract en de aanbestedingsstrategie en hun visie of zorgen meegeven aan het projectteam. Binnen de programmaorganisatie Zuidasdok is tevens gezocht naar een optimale planning, waarbij de stationsverbouwing samenloopt met de tunnelbouw in het hart van Zuidas. Dit was nodig omdat dit drukke gebied zo goed mogelijk moet kunnen blijven functioneren tijdens de uitvoering en er tegelijkertijd bouwruimte en werkterreinen nodig zijn voor de verschillende aannemers. In november 2022 is besloten om de bouw van de noordelijke tunnelbuis te laten starten in het centrum van Zuidas en de bouw van de zuidelijke tunnelbuis te laten beginnen aan de randen (bij de tunnelmonden). Dit geeft de benodigde werkruimte aan de aannemer van de stationsvernieuwing.

Financiën en scope

De belangrijkste gebeurtenis in deze rapportageperiode is de toekenning van het aanvullend budget van 1,468 miljard euro in het bestuurlijk overleg MIRT van 14 november 2022. Daarmee bedraagt het totale budget per 31 december 2022 3,61 miljard euro. Hierin is het aanbestedingsresultaat van 99 miljoen euro van knooppunt De Nieuwe Meer inbegrepen en een zogenoemde scope-uitbreiding voor werkzaamheden aan de Overschiestraat op verzoek van Rijkswaterstaat (4 miljoen euro).

Risico’s

Zuidasdok ervaart dagelijks de gevolgen van de huidige onzekere geopolitieke situatie en de daardoor ontstane tekorten aan bouwmaterialen en lange levertijden. Ook is er sprake van een hoge inflatie, hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en heeft Zuidasdok naar verwachting in de komende jaren te maken met een tekort aan voldoende medewerkers, zowel bij de eigen organisatie als bij aannemers en leveranciers. Deze onzekere omstandigheden zullen nog wel even aanhouden en zijn daarom beschreven in de risicoparagraaf van de rapportage over de tweede helft van 2022.

Geef uw mening