skip to main content
Ontwerpbestemmingsplan Noordzone IJsbaanpad ter inzage

In dit gebied – gelegen ten noorden van het IJsbaanpad, tussen de Amstelveenseweg en de Na-Druk-Geluk-brug  – komen woningen, kantoren en diverse voorzieningen. De noordzone van het IJsbaanpad wordt verdeeld in vier bouwkavels, waarop zo’n 250 woningen, een school, twee kinderdagverblijven, kantoren en een voetgangersbrug over de Stadiongracht worden ontwikkeld. De huidige bebouwing van deze strook zal hiervoor gefaseerd worden gesloopt. Deze ontwikkeling draagt bij aan de grote behoefte aan woningen in de gemeente Amsterdam. De plannen voor dit deel van Verdi zijn al eerder vastgelegd in de Investeringsnota Verdi Deelplan 1, die in september 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Impressie van de ontwikkeling noordzone IJsbaanpad

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 9 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023 ter inzage. Dit betekent dat eenieder gedurende deze termijn een zienswijze kan indienen. Het plan is te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  en kan worden ingezien bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam) en het Stadsloket Centrum (Amstel 1, 1011 PN  Amsterdam). Voor openingstijden kunt u bellen met telefoonnummer 14 020 of kijken op www.amsterdam.nl.

Spreekuur

Op donderdag 23 november a.s. organiseren wij van 18.00 tot 20.00 uur een spreekuur in het Informatiecentrum Zuidas in de centrale hal van het World Trade Center, Strawinskylaan 59. U bent hierbij van harte welkom als u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan en/of een toelichting wenst. De avond heeft geen plenair deel, u kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Vervolg

Na de ter inzagelegging bestuderen we ingediende zienswijzen, en bekijken we of en zo ja hoe we deze moeten verwerken in het definitieve bestemmingsplan. Vervolgens wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2024.

Ontwikkeling Verdi

De gemeente Amsterdam werkt aan plannen voor de ontwikkeling van het gebied Verdi – gelegen tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg – naar een gemengd woon-werkgebied. Dit doen we volgens de pijlers verbinden, verdichten en vergroenen. Eerder dit jaar informeerden wij u over het niet doorgaan van een deel van deze plannen (stapeling Sporthallen Zuid en ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op de ruimte die vrij zou komen). Het plan was om hierover dit jaar een informatiebijeenkomst te organiseren. Momenteel wordt echter nog onderzocht hoe de vernieuwing en uitbreiding van de sporthallen Zuid kan worden ingepast. We stellen de informatiebijeenkomst uit totdat wij hier een duidelijker beeld van hebben. Heeft u in de tussentijd vragen over de gebiedsontwikkeling Verdi, of de Sporthallen Zuid, dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Zuidas.

Geef uw mening