skip to main content
Uitgangspunten voor herinrichting De Boelelaan midden

Net als voor de oostkant en de westkant geldt ook voor het middendeel dat de huidige inrichting verouderd is en dat groot onderhoud noodzakelijk is. Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat de laan en de ventweg er weer aantrekkelijk uit komen te zien. Tegelijkertijd willen we de verkeersveiligheid verbeteren en de ruimte tussen de weg en het water aantrekkelijk inrichten. Al onze plannen hebben we opgenomen in de zogeheten concept Nota van Uitgangspunten De Boelelaan Midden. Deze nota ligt sinds 6 november 2019 zes weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuid en het stadhuis. U kunt in deze periode door een zienswijze in te dienen uw mening over onze plannen kenbaar maken.

Wat zijn de plannen?

De De Boelelaan is een belangrijke weg voor auto’s, fietsen en voetgangers. Om al het verkeer voldoende plek te geven hebben we een nieuw ontwerp voor de laan, de fietspaden, de ventweg en de voetgangersroutes gemaakt. Speciale aandacht gaat er uit naar het realiseren van een comfortabele en veilige route voor fietsers en voetgangers tussen het Gershwinplein en de Willem van Weldammelaan. Belangrijk onderdeel van deze route is de oversteek bij de Willem van Weldammelaan. Hier willen we voor voetgangers een zebra aanleggen en zorgen voor een veilige plek (een ‘eiland’) tussen de rijstroken.

Parkeerplaatsen

Om ruimte te maken voor andere functies willen we een groot deel van de parkeerplaatsen langs een deel van de ventweg opheffen. Uit onderzoek is gebleken dat hier veel bezoekers aan Zuidas parkeren. Deze bezoekers kunnen ook gebruikmaken van de parkeergarages in de Zuidas. Voor bewoners van de woningen aan de De Boelelaan blijven ook na de herinrichting voldoende parkeerplaatsen over langs de ventweg en aan de zijde van de Groningenstraat. Ook willen we het fietspad aan de zijde van de gebouwen combineren met de ventweg. Door deze twee aanpassingen ontstaat aan de noordzijde van de weg een lange en brede strook zonder verkeer. Het ontwerp voor deze strook willen we samen met de buurt maken, waarbij we denken aan een groene invulling waar  gewandeld en gerecreëerd kan worden.

In het midden van de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg

Bomen

Van de huidige bomen langs de De Boelelaan moeten we een groot deel kappen. De bomen tussen de laan en de ventweg hebben geen goede groeiomstandigheden. De grond waar ze in staan is van slechte kwaliteit en hun wortels zijn verweven met een groot aantal kabels en leidingen. Hierdoor zien we geen mogelijkheden om de groeiomstandigheden van deze bomen te verbeteren. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat het kappen van deze bomen en het planten van nieuwe bomen op de lange termijn de beste optie is. Bij het planten van nieuwe bomen zorgen we ervoor dat deze wel over goede bomengrond en voldoende ruimte beschikken. De bomenrij aan de noordzijde van de De Boelelaan (aan de kant van het water) staat er wel goed bij en deze bomen hebben ook een prima toekomstverwachting. We willen deze bomen dan ook zo veel mogelijk behouden. Wel zullen we een aantal van deze bomen een klein stukje verplaatsen. De bomen worden hierop voorbereid door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

Wat is een Nota van Uitgangspunten?

Als we een grote weg opnieuw gaan inrichten, stellen we vooraf altijd een Nota van Uitgangspunten op. Hierin beschrijven we wat het project precies inhoudt, met welke wet- en  regelgeving we rekening moeten houden en welke mogelijkheden er zijn om verbeteringen te realiseren. Voor de De Boelelaan hebben we verschillende onderzoeken laten doen en met een groot aantal betrokkenen gesproken, zowel binnen als buiten de gemeente. Ook hebben we verschillende mogelijke inrichtingen verkend. Al onze inspanningen hebben geleid tot een concept Nota van Uitgangspunten, inclusief een voorkeursontwerp voor de nieuwe inrichting.

Concept

Op 29 oktober heeft het college van B&W kennis genomen van de concept Nota van Uitgangspunten voor de De Boelelaan Midden en deze vrijgegeven voor inspraak. Vanaf 6 november 2019 ligt de concept Nota van Uitgangspunten zes weken ter inzage. In deze periode  dat dit concept ter inzage ligt, kunt u zienswijzen indienen. Wij kijken dan of de huidige plannen nog moeten worden aangepast voordat we ze voor vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Sowieso laten we de gemeenteraad weten welke reacties we hebben ontvangen en hoe we daarmee om willen gaan. Dus zolang de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten nog niet heeft vastgesteld spreken we van een concept.

Hoe gaan we om met belangen van betrokkenen?

Tijdens een informatiebijeenkomst op 12 juni 2019 bespraken we met bewoners, gebruikers en ondernemers wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing van de De Boelelaan midden. Hieronder vindt u een document waarin we voor de belangrijkste onderwerpen aangegeven hoe deze in de Nota van Uitganspunten terugkomen.

Praktische informatie

Mocht u vinden dat met uw standpunt of belang onvoldoende rekening is gehouden, dan kunt u tot 18 december een zienswijze indienen. De Nota van Uitgangspunten voor de De Boelelaan midden kunt u onderaan dit bericht bekijken. Deze nota ligt bovendien ter inzage bij:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.
    Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.
  • Het Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam.
    Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.

Ook hieronder vindt u een document waarin meer staat over de planning van het besluitvormingsproces en de momenten waarop we graag weer met u in gesprek gaan.

Vragen

Heeft u vragen over de concept Nota van Uitgangspunten van De Boelelaan midden? Er is een inloopspreekuur op maandag 25 november tussen 16.00 en 18.00 uur in Zuidwende (De Boelelaan 205). Aanmelden is niet nodig. Voor overige vragen of als u liever per e-mail wilt reageren, dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 0800 5065 of per mail via contact@zuidas.nl.

Geef uw mening

Gerrit Spekkers

En een loop bruggetje over de Boelegracht om naar de AH te kunnen en de mensen lekker kunnen wandelen

B.D.van Dijk

Een oversteekplaats in het verlengde bij de brug zou geen overbodige luxe zijn. Hier wordt veel overgestoken door fietsers en personen. ( ik ben bewoner van de Boelelaan )