skip to main content
Nieuwe ontwikkelingen in de Prinses Irenestraat

Vernieuwing van het Strawinskyhuis vormt de aftrap van deze ontwikkelingen. FLOW Real Estate en Egeria Real Estate Development transformeren het bestaande gebouw tot een duurzaam kantoor van circa 9.200 vierkante meter, dat niet alleen van binnen maar ook aan de buitenkant voldoet aan de standaarden van deze tijd. Op dit moment huist hier nog een deel van de rechtbank, maar die vertrekt wanneer de nieuwe rechtbank in het voorjaar in gebruik wordt genomen. De ontwikkelaars zullen daarna, vanaf juni 2021, starten met de eerste aanpassingen aan het Strawinskyhuis.

Impressie van het vernieuwde Strawinskyhuis aan het Amaliaplein

Overkoepelde binnentuin

Het Strawinskyhuis dateert van begin jaren zeventig. De vorm van het gebouw zal grotendeels hetzelfde blijven, maar de gevel verandert wel. Daar komt veel meer glas in, om het gebouw een toegankelijke en transparante uitstraling te geven. De hoogte van het gebouw blijft hetzelfde. Er komt wel een uitbreiding van volume aan de binnenkant. De binnentuin krijgt een overkoepeling, waardoor een ruim atrium ontstaat. En veel installaties die nu op het dak staan worden weggehaald. Hiervoor komen groen, zonnepanelen en een dakterras terug. Naar verwachting is de transformatie eind 2022 gereed.

Impressie van het vernieuwde Strawinskyhuis binnen

Prinses Irenestraat 59

Een iets ingrijpender make-over is die van het gebouw aan Prinses Irenestraat 59. Hier is momenteel nog de Amsterdam International Community School (AICS) gevestigd, maar deze verhuist naar een nieuw pand aan de A.J. Ernststraat. G&S Vastgoed en Nuveen Real Estate verbouwen de school tot kantoor met een groenere uitstraling dan nu. Van de huidige 113 parkeerplekken, verdwijnen er 33. De 80 parkeerplekken die blijven, komen in een half verdiepte parkeerbak, met toegang aan de Prinses Irenestraat. Door het parkeren op deze manier op te lossen zijn de auto’s een stuk minder zichtbaar vanaf de straat. In het gebouw zelf komen 400 fietsparkeerplekken. Op het dak komt een openbare sportvoorziening.

Het 'huisje' op het dak wordt een extra etage

Horeca

Het gebouw, dat net als het Strawinskyhuis in de jaren zeventig gebouwd werd, zal met 5.000 vierkante meter worden uitgebreid. Het ‘huisje’ op het dak – zie de luchtfoto hierboven – groeit uit tot een extra etage en aan de kant van de Parnassusweg wordt het betonskelet verbreed. Hier komt ruimte voor een publiektoegankelijke horecagelegenheid waar zowel mensen die in het kantoor werken als buurtbewoners terecht kunnen voor koffie, lunch of een avondmaaltijd. Aan de kant van het Strawinskypad komen twee extra paviljoens. Ook voor dit gebouw, opgetrokken in de stijl van het brutalisme, geldt dat de buitenkant stevig wordt aangepakt. De gevel krijgt, net als bij het Strawinskyhuis, grote glaspartijen. Daarnaast is er veel ruimte voor groen, zowel op en om het gebouw. G&S Vastgoed en Nuveen Real Estate starten begin 2022 met het project en verwachten eind 2023 klaar te zijn.

Waterbergende groenstrook in de Prinses Irenestraat

Groenstrook

Als het Strawinskyhuis een nieuwe look heeft en nummer 59 onder handen is genomen, gaan wij verder met het vernieuwen van de Prinses Irenestraat zelf. Dan trekken we de waterbergende groenstrook door die nu al aan de oostzijde van de Prinses Irenestraat ligt tot aan de Beethovenstraat. Deze groenstrook zorgt ervoor dat regenwater niet direct wordt afgevoerd naar het riool. Met deze groenstrook dragen we bij aan het programma Amsterdam Rainproof. Naar verwachting is de waterbergende groenstrook eind 2024 gereed. Deze loopt dan over een lengte van 80 meter helemaal door tot aan de Parnassusweg.

Impact op de omgeving

De verschillende werkzaamheden aan de Prinses Irenestraat nemen alles bij elkaar dus ruim 3 jaar in beslag en dat heeft impact op de buurt. Er zal hinder en overlast zijn. Die proberen we zo veel mogelijk te beperken. We werken nu aan een oplossing voor het bouwverkeer met zo min mogelijk overlast voor de buurt. Uitgangspunt hierbij is een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie en weinig tot geen extra verkeer door de nabijgelegen woonstraten. In eerste instantie zochten we voor het bouwverkeer naar een verbinding met de Strawinskylaan. Die blijkt helaas niet mogelijk vanwege het hoogteverschil tussen de Prinses Irenestraat en de Strawinskylaan, de beperkte ruimte, het verkeer op de Strawinskylaan zelf en de veiligheidseisen met betrekking tot het hijsen van materialen. We kijken nu naar een tijdelijke verbinding voor het bouwverkeer vanaf de Prinses Irenestraat naar de Parnassusweg. Bouwverkeer rijdt dan vanuit de Beethovenstraat de Prinses Irenestraat in en verlaat de straat via de Parnassusweg. Zo voorkomen we gevaarlijke kerende en stekende bewegingen op de Prinses Irenestraat en gaat er geen bouwverkeer door de woonstraten.

Online bijeenkomst

Wilt u meer weten? Op dinsdag 16 februari van 19.30 – 21.00 uur organiseren we een informatiebijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen doen we dat online, via het programma Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar contact@zuidas.nl. U krijgt dan nadere informatie om te kunnen deelnemen.

Geef uw mening

Jef Nassenstein

Jef Nassenstein Waarom heet de Irenebuurt de Irenebuurt Met verbazing heb ik bovenstaand stuk gelezen. Als of er nooit overleg plaatsvindt tussen de ZuidAs en de Prinses Irenebuurt worden een aantal voornemens aangekondigd waarvan het de ZuidAs bekend is dat wij als buurt daar bepaald geen voorstander van zijn. Inzake het gebouw Prinses Irenestraat 59 worden zoals gewoonlijk de zaken niet realistisch voorgesteld. Op dit moment en al vele jaren staan er sowieso geen auto’s geparkeerd op het terrein. Dus de opmerking dat de auto’s een stuk minder zichtbaar zullen zijn slaat nergens op. In een tijd dat er niemand meer op kantoor zit en het de verwachting is dat er ook na Corona veel minder op kantoor zal worden gewerkt, is het redelijk idioot dat het vloeroppervlak met nog eens 5.000m2 zou moeten worden uitgebreid. Hetzelfde geld voor de horeca. De krant staat vol met berichten dat 80% van de horeca op omvallen staat, op de Zuid as is al ruim voldoende horeca, maar de gemeente en ontwikkelaar vind het een briljant idee om nog meer horeca te ontwikkelen, en dat in een woonbuurt. Onacceptabel. De afspraak is altijd geweest dat de groenstrook of Wadi doorgetrokken zou worden zodra een gebouw zou zijn gerenoveerd. Dit betekend dat zodra het Strawinsky huis is gerenoveerd de groenstrook tot en met Freshfields aangelegd kan worden, dus eind 2022 en niet eind 2023. Bovendien zijn er ook nog andere werkzaamheden in de Prinses Irenestraat gepland die te maken hebben met de wateroverlast in onze buurt. Daarover hoor ik niets in dit schrijven. Dit zal in dezelfde periode moeten worden uitgevoerd. Het bouwverkeer door de Prinses Irenestraat is onacceptabel. Gesteld wordt dat de buurt zomin mogelijk moet worden belast hiermee. Maar de Prinses Irenestraat is een straat in de Prinses Irenebuurt, de naam zegt het al. Dat het niet zou kunnen via de Strawinskylaan is onzin. Voor de uitbreiding van het WTC is ook een rijstrook tijdelijk afgesloten en nu laad en losplaats. Ook bij de renovatie van het Atrium is jarenlang een rijbaan van de Parnassusweg afgesloten. Het veilig hijsen van materialen over fietspaden is in deze gevallen ook opgelost met een overkapping van de fietspaden en de hoogteverschillen hebben in deze 2 situaties ook niet tot problemen geleid. Met nadere woorden kul-argumenten. Dus de meest veilige oplossing is sowieso geen bouwverkeer via de Prinses Irenestraat. Een betrouwbare overheid zou ook rekening moeten houden met de belangen van de bewoners.

Annick | Amsterdam Zuidas

Beste Jeff Nassenstein, het duurde even maar ik heb intern uw vragen voorgelegd aan onze omgevingsmanager. Hierbij zijn antwoord. Momenteel is het pand in gebruik als school en worden de parkeerplaatsen gebruikt als schoolplein. Na transformatie van het pand zal het parkeerprogramma terugkomen en zullen de aantallen verminderen. De verwachting is dat de verkeersintensiteit bij kantoorgebruik daarom lager zal zijn dan bij de huidige functie als school. Laatstgenoemde brengt namelijk veel haal- en breng verkeer met zich mee wat ook terug te zien is in de verkeerstellingen. De ontwikkelaar gaat uit van haar eigen businesscase. Hierbij acht zij het toevoegen van 5.000m2 rendabel. De positionering van deze horecavoorziening focust zich op de stadsstraat Parnassusweg en diens aangrenzende fietspad, waaraan verschillende functies gevestigd zijn. De wens voor een horecavoorziening komt voort uit het uitvoeringsbesluit Strawinsky. Het pand zal pas opgeleverd worden in 2023 waarmee de horecavoorziening nog enige tijd op zich laat wachten. De gemeente is op de hoogte van de werkzaamheden door nutspartijen. De verschillende onderdelen van bet project worden aankomende periode nader uitgediept. Hierbij streeft de gemeente ernaar om met andere instanties het werk te coördineren. Door de werkzaamheden te clusteren waar mogelijk trachten we de overlast te zullen beperken en kunnen we tevens de uitvoeringskosten verlagen. De gemeente heeft serieus de optie van de Strawinskylaan bekeken en onderzocht, maar het kan niet. De Strawinskylaan is vol in gebruik door stadsbussen, er is geen plek in de directe omgeving om een tijdelijke halte te faciliteren. Bovendien is gebleken dat de inritconstructie bij het Strawinskyhuis niet berekend is op vrachtverkeer. (Te smal en niet sterk genoeg). Ook is er gestudeerd op het gebruik van de oude bushalte aan de Parnassusweg, door gebrek aan ruimte en een intensief bereden fietspad is dit eveneens geen mogelijkheid gebleken.

Frans Nieuwenhuis

Helemaal mee eens Jef

Marnix van Andel

Beste organisatie Zuidas, We begrijpen dat de website met goed nieuws gevuld moet worden, maar deze wijze van communiceren is onjuist en misleidend. Er wordt op de site gesuggereerd alsof er al een inspraak traject vanuit belanghebbenden en de buurt is geweest, en alsof er al vergunning is verleend. Niets is minder waar. Het zou de Zuidas sieren als ze duidelijk wil aangeven dat er allen sprake is van ambities, en aangeven hoe zij (gemeente/Zuidas) tot een goede belangenafweging komt, vooral nu bij Prinses Irene 59 toch opeens een extra verdieping op de planning staat, en er kennelijk is bedacht dat de parkeeringang aan de andere kant kan. Graag inhoudelijke reactie op deze site. groet, Marnix van Andel

Fr. Verkooijen

En weer een gebouw wat in het Westland niet zou misstaan, met nog een extra minpunt: het gaat stiekem flink de hoogte in. De bestaande conciërgewoning op het gebouw is nu vanaf de straat niet te zien. We krijgen als verrassing nogmaals een massief blok aan de zuidkant van onze buurt waardoor bewoners die van het begrip duurzaam geen loos begrip maken, de prijs betalen: de tuinen en de zonnepanelen vangen veel minder zon, zeker in de maanden waar je de zon het hardst nodig hebt. Van de bestaande 113 parkeerplekken verdwijnen er 33. Die parkeerplekken zijn al jaren een speel annex basketball veld, zoals u op de foto duidelijk kunt zien, dus verdwijnen er geen parkeerplekken maar een sportveld en komen er per dag minimaal 80 auto's ronkend door de buurt bij, zoekend naar de parkeerworst die hen wordt voorgehouden. Ook staat ons straks als hetgebouw klaar is weer een lange strijd te wachten om de 'duurzame' ledverlichting 's avonds als er niemand meer in het gebouw is, uit te krijgen. G&S bouw is nog altijd aan het zoeken naar het lichtknopje in de Atrium toren. Dus de behaalde resultaten in het verleden stemt ons niet hoopvol.

J. Shaya

Ik ben het helemaal eens met de reacties van de dames Mazeland, Meurs en Verkooijen. Weer verdwijnt er veel groen, krijgt de auto ruim baan, wordt er niet gekozen voor woningen voor de middengroepen zoals politieagenten, verpleging en docenten. Het ergste is nog dat de overheid weer onbetrouwbaar blijkt te zijn, aangezien het plan is in strijd met het Uitvoerings-besluit Zuidas Strawinsky 2017. De geschiedenis leert dat men niets van haar wil leren. Dus ondanks alle windowdressing met duurzaamheidsverslagen wordt hier weer een kantoorgebouw in samenwerking met de vastgoedwereld gebouwd dat lichthinder, onnodige energieverspilling, verstening, schaduwwerking etc teweeg zal brengen. De toekomst van ons nageslacht is bij deze plutocratische oligarchie niet in goede handen, aangezien zij niet in het algemeen belang handelt.

Gery Mazeland

Het plan is in strijd met het Uitvoeringsbesluit Zuidas Strawinsky 2017. Helaas is geen plattegrond van de toekomstige situatie van Irenestraat 59 bijgeleverd. Er verdwijnen weer veel vierkante meters groen. Het "Plan voor een Groene Zuidas" wordt op papier beleden en niet in praktijk gebracht. In plaats van groen het zoveelste onrendabele cafe. In plaats van groen de zoveelste parkeergarage. wat een zielige vertoning.

Lieneke Meurs

Het is wel weer typisch de onbetrouwbare overheid die hier al plannen aankondigt voor Prinses Irenestraat 59 die door diezelfde overheid nog van een vergunning voorzien moeten worden. Bezwaar dus bij voorbaat kansloos verklaard. Er zijn 25 jaar lang plannen gemaakt voor deze strook. Uitvoerig geparticipeerd en in de gemeenteraad goedgekeurd in 2017. Tijdverspilling van omwonenden en gemeenteraadsleden, geld verspild door gemeentelijke stedenbouwkundigen hier lang op te laten studeren. Wonen zou hier komen. Maar nee, men grijpt terug op het bestemmingsplan uit 1981/86 dat bouw van het WTC mogelijk maakte. Volgens dat plan kan er géén bestemming horeca zijn. Lunchen en koffiedrinken kan elders genoeg. En Waternet denkt trouwens door al dit bouwverkeer pas na 2024 aan de gang te kunnen. Wil Zuidasdok de Irenebuurt niet onder water zetten dan moet er namelijk nog veel meer gebeuren dan even zo'n waterbergend groenstrookje aanleggen, vervanger voor een complete gracht die eerst nodig werd geacht. Een dikke onvoldoende voor Zuidas.

Don Camillo

Goede vrienden , iedere suggestie die door de bevolking gedaan wordt in Amsterdam aan B&W wordt overboord geslagen , zij bepalen , helaas, hoe de hazen moeten lopen in de stad : meer stenen /minder groen dus hogere opbrengsten ! Volgend jaar misschien nwe kansen na de gemeente raad verkiezingen .

Aron

Zeer teleurstellende lage ontwikkelingen nog steeds met hun rug naar het fietspad aan de Strawinskylaan. De nieuwe regels die zijn bedacht konden zorgen voor meer dichtheid op deze locatie zonder daarmee de Irenebuurt overlast te geven, maar geen van de ontwikkelaars ziet hier blijkbaar graag meer kantoor- of woning-vierkantemeters boven een prettige plint die voor een mooie overgang zorgen tussen de hoog- en laagbouw en de Strawinskylaan meer een gezicht zou geven als verblijfsgebied in plaats van expeditiestraat. Het blijft slecht functionerende stedenbouw met een nieuw glimmend geveltje. Zucht.

JanKees

Dag Aron, als je de luchtfoto goed bekijkt dan zie je de schaduw van de hoogbouw Zuidas al ver doorwerken de Prinsessenbuurt in. Dit is weliswaar een najaar of winter foto en de zon zal hoger staan in de zomer. Maar hoger bouwen dan bijv de loterij aan de Prinses Irenestraat is niet goed. En stedenbouwkundig goed bezien en doordacht. Grotere dichtheid, meer op elkaar, en überhaupt meer. We kunnen de Zuidas beter iets langer dan nog breder (door)ontwikkelen. Groet vanuit de Pr Margrietstraat